Γλ3-581 Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά τη διδασκαλία της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Συζητούνται τα παρακάτω. Ιστορική αναδρομή, αίτια ανάπτυξης της διδασκαλίας της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς (ΑΕΠ) Οι πολλαπλοί ρόλοι των διδασκόντων ΑΕΠ Σημασία της εξειδικευμένης γνώσης του ακαδημαϊκού/επιστημονικού γνωστικού αντικειμένου των διδασκόμενων Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου Μοντέλα γλωσσικής ανάλυσης ακαδημαϊκών κειμένων (επίπεδο ύφους– κειμενικό είδος) Μοντέλα ανάλυσης αναγκών ΑΕΠ Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διδασκαλία ΑΕΠ. Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος σπουδών ΑΕΠ Δημιουργία διδακτικού υλικού ΑΕΠ Δοκιμασίες αξιολόγησης των διδασκομένων ΑΕΠ

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.