Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά προσφερόμενων επιλεγόμενων μαθημάτων από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ανακοινώσεις παρακάτω για τα διαθέσιμα μαθήματα, καθώς και τυχόν περιορισμούς ή σχόλια που παραθέτουν τη διαδικασία με την οποία μπορεί να γίνει δεκτή η επιλογή σας.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής κλείνουν το αργότερο στις 20 Οκτωβρίου και για κάποια μαθήματα είναι κρίσιμη η πρώτη συνάντηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, παραμένει η υποχρέωση δήλωσης μαθήματος, όπως προβλέπεται (ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία).

Ακολουθούν οι κατάλογοι των προσφερόμενων κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017-8 επιλεγόμενων μαθημάτων. Πρώτα, παρατίθεται ο κατάλογος των μαθημάτων του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής που εντάσσονται στην ενότητα Ι ‘Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής’ και επομένως προσμετρώνται ως μαθήματα για το ΠΠΔΕ. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο συνολικός κατάλογος των διάφορων επιλεγόμενων.

(Ι) Μαθήματα από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής για την απόκτηση ΠΠΔΕ

(ΙI) Συνολικός κατάλογος διαθέσιμων επιλεγόμενων μαθημάτων εκτός Τμήματος Αγγλικής