Γλ3-577 Ατομικές διαφορές στην εκμάθηση δεύτερης / ξένης γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη σχέση των ατομικών διαφόρων με βασικά θέματα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και τον ρολό που διαδραματίζουν στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλωσσάς. Η μελέτη των ατομικών διαφόρων είχε αφετηρία τη διαπίστωση ότι υπάρχει μεγάλη διαβάθμιση ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες όσον αφόρα την επιτυχή τους εκμάθηση μιας δεύτερης γλωσσάς. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται σημαντικά ατομικά χαρακτηριστικά όπως η προσωπικότητα, η γλωσσική έφεση, τα κίνητρα, οι στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης, τα στυλ μάθησης, το άγχος, η αυτοεκτίμηση, οι γνώμες των μαθητών, κλπ. Επίσης μελετώνται και αλλά χαρακτηριστικά τα οποία υπερβαίνουν τον έλεγχο του/της μαθητή/τριας, όπως η ηλικία, το γένος, το εκπαιδευτικό σύστημα, η κουλτούρα, η εθνική ταυτότητα, κ.λ.π.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.