Γλ3-572 Οι νέες τεχνολογίες στη γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία: Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Η χρήση των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (Η.Σ.Κ.) στη γλωσσολογική έρευνα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική τα τελευταία 30 χρόνια αφού τα Η.Σ.Κ. αποτελούν ένα απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο σε πολλούς τομείς της γλωσσολογίας. Με στόχο την ανάπτυξη της έρευνας αλλά και της διδακτικής μεθοδολογίας, έχουν σχεδιαστεί λογισμικά – όπως το Microsoft Wordsmith, Collocate, Monoconc, κλπ. – τα οποία παρέχουν την ευκαιρία σε ερευνητές και καθηγητές να μελετήσουν στοιχεία της γλώσσας και να τα αναλύσουν ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της συνεισφοράς των Η.Σ.Κ. στη γλωσσολογική θεωρία και η διερεύνηση του ρόλου των Η.Σ.Κ. στους παρακάτω τομείς:

Σκοπός του μαθήματος είναι:

Διπλωματικές εργασίες στο σχεδιασμό σωμάτων κειμένων και εφαρμογών τους

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.