Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Κατηγορίες πτυχιούχων - εισακτέοι

 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι σχετικών Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων (από το ΔΟΑΤΑΠ) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, δηλαδή:

Κάθε δεύτερο χρόνο διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις προκειμένου να εισαχθούν στο ΔΠΜΣ έως 20 φοιτητές. Για την εισαγωγή απαιτείται καλή γνώση δύο γλωσσών, πέραν της ελληνικής, από αυτές που υποστηρίζει το πρόγραμμα επιπέδου Β2 τουλάχιστον (δηλ. αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά). Επίσης, για τους αλλοδαπούς, τα ελληνικά είναι η μία ξένη γλώσσα για την οποία πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά.

 

Η εισαγωγή των υποψηφίων στο πρόγραμμα γίνεται βάσει γραπτών εξετάσεων στις δύο ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι (αγγλικά και άλλη μια ευρωπαϊκή γλώσσα σύμφωνα με αυτές που υποστηρίζει το πρόγραμμα, όπως σημειώνεται στην προηγούμενη παράγραφο). Κατά τις εξετάσεις οι υποψήφιοι καλούνται να κατανοήσουν ένα σύντομο ξενόγλωσσο κείμενο λογοτεχνικής κριτικής ή θεωρίας και να το σχολιάσουν στα ελληνικά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προτεινόμενη εξεταστέα ύλη. Συνιστάται οι υποψήφιοι να εξοικειωθούν με τις βασικές κατευθύνσεις στη θεωρία της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.

 

Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται συνήθως στο διάστημα 15 - 30 Σεπτεμβρίου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται έγκαιρα.

 

Όσοι υποψήφιοι έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις και στις δύο γλώσσες (με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 6 σε καθεμία από τις γλώσσες στις οποίες εξετάζονται) θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορική εξέταση/συνέντευξη με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.

 

Στην προφορική εξέταση θα τεθούν ερωτήσεις που αφορούν στο χειρισμό ζητημάτων που προκύπτουν στην ανάγνωση της λογοτεχνίας.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων με την αντίστοιχη βαρύτητά τους, είναι τα εξής: