Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Περιγραφή

 

Στο ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού συμμετέχουν το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και το Τμήμα Φιλολογίας (κυρίως η κατεύθυνση της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών) του Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα μετά την τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ λειτουργίας του (αρ. φύλλου 2208/12-8-2014) είναι μερικής φοίτησης, διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο αντικείμενο των ευρωπαϊκών γραμματειών και του πολιτισμού αλλά και της σχέσης αυτών με πολιτισμικά προϊόντα εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου. Επιπροσθέτως, δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα συμμετέχοντα Τμήματα του ΔΠΜΣ σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών β’ κύκλου του οικείου Τμήματος.

 

Η καινοτομία του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει τη διδασκαλία εξ αποστάσεως με την παρακολούθηση θερινών τμημάτων: τα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων διδάσκονται εξ αποστάσεως, ενώ τα θερινά μαθήματα (τέλη Ιουνίου – τέλη Ιουλίου) είναι εντατικά και η επί τόπου παρακολούθησή τους υποχρεωτική. Κατά το 5ο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια ευρώ για το σύνολο της φοίτησης.

 

Το πρόγραμμα ερμηνεύει τον όρο «Συγκριτική Γραμματολογία» με την ευρύτερη δυνατή έννοια. Έτσι, ως «Ευρωπαϊκή Γραμματεία» εννοούμε κείμενα γραμμένα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή -ή και μη ευρωπαϊκή- γλώσσα, αν τέτοια κείμενα έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στην ευρωπαϊκή παράδοση. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται τα έργα αναγνωρισμένης αισθητικής αξίας, ωστόσο περιλαμβάνονται και φιλοσοφικά, θεολογικά και πολιτικά συγγράμματα ουσιαστικά για την κατανόηση του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ευρωπαϊκή παράδοση στη διαχρονία της, στην επίδραση που αυτή άσκησε αλλά και στο διάλογό της με πολιτισμικές όψεις εκτός των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ορίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχέσεις της ελληνικής γραμματείας με τις ευρωπαϊκές. Για τους λόγους αυτούς, η φοίτηση προϋποθέτει την εξοικείωση με δύο σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, πέραν της ελληνικής.