Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Στόχοι

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στη μετεκπαίδευση φιλολόγων της Μέσης Εκπαίδευσης που καλούνται να διδάξουν μαθήματα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας ή και -στα πλαίσια της αναμόρφωσης του τρόπου διδασκαλίας της λογοτεχνίας- να εντάξουν το παραδοσιακό τους αντικείμενο σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική οπτική. Προσφέρει τις αναγκαίες συμπληρωματικές γνώσεις για την ευρωπαϊκή διάσταση των επιμέρους εθνικών φιλολογιών και για το ευρωπαϊκό πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και η ελληνική λογοτεχνία. Μέρος του προγράμματος αποτελεί η άριστη κατάρτιση των φοιτητών στη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.


Η ανάγκη επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης στην κοινή ευρωπαϊκή λογοτεχνική και πολιτισμική παράδοση έχει διαπιστωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Η εισαγωγή του μαθήματος της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, καθώς και η αναμόρφωση της διδασκαλίας των εθνικών λογοτεχνιών, προκειμένου να ενσωματωθεί η ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική της διάσταση και οπτική, συνιστούν εκπαιδευτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηλωμένο σκοπό του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων. Διαπιστωμένη ανάγκη είναι επίσης η συνεχής ενημέρωση των καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης γύρω από τις σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις και από θέματα διδακτικής που σχετίζονται με το αντικείμενό τους. Συγχρόνως, σημειώνεται αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των αποφοίτων των συνεργαζόμενων Τμημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και του πολιτισμού εντός ενός συγκριτολογικού επιστημονικού πλαισίου.

Η καινοτομία του προγράμματος που συνδυάζει τη διδασκαλία εξ αποστάσεως με εντατικά θερινά τμήματα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο που διδάσκουν και να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης χωρίς την υποχρέωση να απουσιάσουν με άδεια από την εργασία τους. Για τους ίδιους λόγους, το πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πτυχιούχους οι οποίοι, για προσωπικούς ή οικονομικούς λόγους, αδυνατούν να φοιτήσουν για 4 πλήρη εξάμηνα στην έδρα του Πανεπιστημίου.

Τόσο η διεθνής όσο και η εγχώρια εμπειρία σχετικά με τη διδασκαλία εξ αποστάσεως (π.χ. το βρετανικό Open University, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) έχει δείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει πολύ ικανοποιητικά, όταν συνδυάζεται με ευκαιρίες για τακτικές προσωπικές επαφές μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Ειδικότερα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπου ο σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι απλώς η παροχή γνώσεων, αλλά κυρίως η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η προσωπική επαφή με τον διδάσκοντα και με τους υπόλοιπους διδασκόμενους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας κρίνεται συνήθως απαραίτητη. Συγχρόνως, διαπιστώνεται στα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα η ανάγκη ομογενοποίησης των γνώσεων των εισερχομένων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα σπουδών και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Σε μαθήματα που έχουν σκοπό να καλύψουν κενά στο υπόβαθρο των φοιτητών, η μέθοδος της διδασκαλίας εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, μπορεί να αποδώσει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και συγχρόνως να προσφέρει στον φοιτητή τον απαραίτητο χρόνο για εντατικό διάβασμα και αφομοίωση της ύλης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα συνδυάζει προπαρασκευαστική διδασκαλία εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου, κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, με εντατικά θερινά σεμινάρια, επιτυγχάνοντας έτσι τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας εξ αποστάσεως αλλά διατηρώντας την αναγκαία «ζωντανή» προσωπική επαφή και ερευνητική συνεργασία μέσα στο σεμιναριακό περιβάλλον.

Με τη διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου, τη χρήση οπτικοακουστικού διδακτικού υλικού στη διδασκαλία και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων στην έρευνα των φοιτητών, το πρόγραμμα εξοικειώνει τους φοιτητές με τις νέες τεχνολογίες και τους παρέχει ένα σημαντικό προσόν για τη μελλοντική τους επαγγελματική εξέλιξη.

.