Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Οδηγός Σπουδών

 

Για το ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά 8 μαθήματα, 4 με διδασκαλία εξ αποστάσεως και 4 εντατικά θερινά σεμινάρια, καθώς και διπλωματική εργασία. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ΔΜ / 6 ECTS, ενώ η διπλωματική εργασία σε 6 ΔΜ / 12 ECTS. Στα μαθήματα που διδάσκονται εξ αποστάσεως, μια ΔΜ αντιστοιχεί σε 2 ώρες αναμενόμενης εβδομαδιαίας απασχόλησης (προετοιμασίας) του φοιτητή. Στα εντατικά θερινά σεμινάρια, μια ΔΜ αντιστοιχεί σε 2 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

 

Υποχρεωτικά (και ουσιαστικά προπαρασκευαστικά) μαθήματα είναι «Βασικά κείμενα ευρωπαϊκού πολιτισμού Ι και ΙΙ», «Θεωρία λογοτεχνίας και μέθοδοι ανάλυσης κειμένων» και «Θεωρία και ανάλυση πολιτισμού», τα οποία διδάσκονται κατά τη διάρκεια των χειμερινών εξαμήνων με τη μορφή διδασκαλίας εξ αποστάσεως και έχουν σκοπό να προσφέρουν σε όλους τους φοιτητές του προγράμματος, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ένα κοινό υπόβαθρο γραμματειακών γνώσεων, μια εποπτική γνώση των θεωρητικών εξελίξεων στο πεδίο τους και ένα σύνολο κοινών μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης.

 

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν είναι τέσσερα διατμηματικά σεμινάρια ειδίκευσης που διδάσκονται με τη μορφή εντατικών τμημάτων κατά τη διάρκεια των θερινών εξαμήνων, κατά προσέγγιση τέλη Ιουνίου με τέλη Ιουλίου.

 

Τα θερινά τμήματα διαρκούν 6 εβδομάδες. Για κάθε μάθημα 3 ΔΜ εξασφαλίζονται συνολικά 36 ώρες διδασκαλίας, δηλαδή 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (έτσι ώστε το εντατικό θερινό σεμινάριο να είναι ισοδύναμο με ένα αντίστοιχο εξαμηνιαίο μάθημα). Κάθε εντατικό σεμινάριο απαιτεί και περίπου 10-12 ώρες την εβδομάδα ατομικής προετοιμασίας του φοιτητή. Τα διατμηματικά σεμινάρια ειδίκευσης οργανώνονται κάθε χρόνο στα πλαίσια θεματικών κύκλων, ανάλογα με τις πρακτικές δυνατότητες του προγράμματος. Καταβάλλεται προσπάθεια τα σεμινάρια να διδάσκονται από μικρές ομάδες μελών ΔΕΠ, ώστε να εξασφαλιστεί πολλαπλή οπτική πάνω στο αντικείμενο και να ευνοηθεί η συζήτηση και η κριτική διαμόρφωση απόψεων.

 

Η διπλωματική εργασία κατά κανόνα αποτελεί πληρέστερη συγκριτολογική επεξεργασία κάποιου θέματος που ο φοιτητής έχει διερευνήσει στις ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται στα πλαίσια των εντατικών σεμιναρίων. Επεξεργάζεται με την επίβλεψη διδάσκοντα του προγράμματος με σχετικό γνωστικό αντικείμενο και υποβάλλεται για αξιολόγηση, μαζί με τις σεμιναριακές εργασίες, στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, η οποία ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή.

 

Σημείωση: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ολοκληρώνουν με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους στα χειμερινά εξ αποστάσεως μαθήματα που είναι υποχρεωτικά, καθώς και στα προπαρασκευαστικά μαθήματα κορμού προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα επιλογής το καλοκαίρι.