Γλ4-496 Ειδικά Θέματα: Παράγοντες / Μεταβλητές που επηρεάζουν την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Εκτενής είναι η έρευνα που καταδεικνύει την ύπαρξη διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον βαθμό διαφοροποίησης που παρατηρείται στην επίδοση των μαθητών. Το μάθημα αυτό θα παρουσιάσει πρώτα το γενικό πλαίσιο των εξωτερικών και εσωτερικών μεταβλητών, που κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε κοινωνικές, ψυχολογικές, νοητικές, κ.ά. Στη συνέχεια θα επικεντρωθεί στην πιο πρόσφατη από αυτές, την νοητική. Μεταβλητές που θα συζητηθούν σε βάθος είναι οι ακόλουθες: α) το μαθησιακό πλαίσιο εκμάθησης δεύτερης/ξένης γλώσσας, β) η ηλικία κατά την οποία ξεκινά η διαδικασία εκμάθησης, γ) η γλωσσική έφεση, ε) επιτελικές λειτουργίες που εμπλέκονται κατά την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας (προσοχή/προσήλωση, μνήμη, ανασταλτικός μηχανισμός, επικαιροποίηση). Στο τέλος του εξαμήνου προσδοκάται πως οι οι φοιτητές θα α) έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τους αλληλένδετους παράγοντες που ευθύνονται για τον διαφορετικό βαθμό επιτυχίας των μαθητών κατά την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, β) γνωρίζουν τις επιτελικές λειτουργίες που εμπλέκονται κατά την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, γ) έχουν αποκτήσει ένα στέρεο υπόβαρθρο για περαιτέρω μελέτη. Διδακτικό εγχειρίδιο: βιβλία και επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα. Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι/ες έχουν περάσει το μάθημα με τον κωδικό Γλ4-499Ε δεν πρέπει να εγγραφούν στο Γλ4-496Ε.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.