Γλ4-496 Ειδικά Θέματα: Παράγοντες / Μεταβλητές που επηρεάζουν την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Εκτενής είναι η έρευνα που καταδεικνύει την ύπαρξη διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν την εκμάθηση Β’ γλώσσας/ξένης γλώσσας (ΞΓ) και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον βαθμό διαφοροποίησης που παρατηρείται στην επίδοση των μαθητών. Το μάθημα θα παρουσιάσει πρώτα το γενικό πλαίσιο των εξωτερικών και εσωτερικών μεταβλητών, που κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε κοινωνικές, ψυχολογικές, γνωσιακές, κ.ά. Στη συνέχεια θα επικεντρωθεί στην πιο πρόσφατη από αυτές, την γνωσιακή. Ανάμεσα στις μεταβλητές που θα συζητηθούν είναι το μαθησιακό πλαίσιο εκμάθησης Β’ γλώσσας/ΞΓ, η ηλικία των μαθητών, οι στρατηγικές εκμάθησης, η γλωσσική έφεση, οι επιτελικές λειτουργίες, η (εργαζόμενη) μνήμη, η προσοχή. Προς το τέλος του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο σχετικό με τις παρεμβάσεις που μπορούν να λάβουν χώρα μέσα στην τάξη προκειμένου να υποστηρίξουν μαθητές/ήτριες με φτωχή εργαζόμενη μνήμη.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Στο τέλος του εξαμήνου προσδοκάται πως οι οι φοιτητές/ήτριες θα α) έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τους αλληλένδετους παράγοντες που ευθύνονται για τον διαφορετικό βαθμό επιτυχίας του μαθητικού πληθυσμού κατά την εκμάθηση Β’ γλώσσας/ΞΓ, β) γνωρίζουν κάποιες από τις επιτελικές λειτουργίες που εμπλέκονται σε αυτή την διαδικασία, γ) έχουν αποκτήσει ένα στέρεο υπόβαθρο για περαιτέρω μελέτη.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: κεφάλαια βιβλίων και επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα.

Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι/ες έχουν περάσει το μάθημα με τον κωδικό Γλ4-499Ε δεν πρέπει να εγγραφούν στο Γλ4-496Ε.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Εαρινό Τρίτη16:00 18:30112 π.κ. Ευσταθιάδη Λία