Λογ6-324 H Κωμωδία Ηθών

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

The course will look at the special features of the Comedy of Manners as it emerged during the Restoration period in contrast with other prior forms of comedy and in relation to the socio-cultural setting of the age. New trends in the acting profession, the emergence of a strong theatre industry and the changing character of the audience will be considered as important parameters for the formation of new theatrical conventions and the production of specific types of theatrical texts. A list of representative plays ranging from the late 17th century to the present will offer the textual background for the discussion of the thematic and aesthetic displacements of this theatrical sub-genre through different historical ages. Course textbook and outline/list of readings are available. Assessment: 2 essays (2,000 words each) or final written exam or a combination of the two.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.