Γλ3-494 Eιδικά Θέματα: Παιδαγωγικές αρχές στην εκμάθηση ξένης / δεύτερης γλώσσας ΙΙ

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα είναι μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τα εργαλεία της εκπαιδευτικής έρευνας. Αναλύεται η σημασία της επιστημονικής και παιδαγωγικής έρευνας, τα είδη και οι στρατηγικές έρευνας καθώς και θέματα που αφορούν ζητήματα δεοντολογίας στην διεξαγωγή έρευνας σε παιδιά. Περιγράφονται τα στάδια επιστημονικής έρευνας από τον εντοπισμό, τη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος και το σχεδιασμό της ερευνητικής διαδικασίας μέχρι τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων καθώς και τη συγγραφή της επιστημονικής μελέτης. Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/ήτριες ως προς τα παρακάτω: •Να εξοικειωθούν με τη βασική ορολογία παιδαγωγικής έρευνας •Να γνωρίσουν τις διαδικασίες που χρειάζονται για τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών •Να γνωρίσουν πώς να αξιολογούν μια έρευνα (εγκυρότητα, αξιοπιστία) •Να αποκτήσουν την εμπειρία προετοιμασίας και εκπόνησης μικρής κλίμακας ερευνητικής εργασίας καθώς και εμπειρία στη χρήση στατιστικού λογισμικού πακέτου SPSS Το μάθημα γίνεται με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας και συνδυάζει θεωρητική παράδοση (lectures) και υλοποίηση ομαδικών εργασιών. Όλοι οι όροι ερευνητικής μεθοδολογίας καθώς και οι λοιπές τεχνικές εξετάζονται πρακτικά με την εκπόνηση επιμέρους εργασιών. Διανέμεται σχετική βιβλιογραφία; Ναι Διανέμεται σύγγραμμα; Ναι Μέθοδοι αξιολόγησης: Εκπόνηση και παρουσίαση έρευνας μικρής κλίμακας.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Εαρινό Πέμπτη16:00 18:30417 Αλεξίου Θωμαή