Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 6/2/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Γλ3-456 ‘Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας’ το εαρινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2018-2019 πρέπει να επιλέξουν το συγκεκριμένο μάθημα στην ηλεκτρονική δήλωση.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα παρακάτω:

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, η παρακολούθηση των σεμιναρίων καθώς και η επί τόπου παρακολούθηση και διδασκαλία στα σχολεία είναι υποχρεωτική. Εφόσον υπάρχει προγραμματισμένη απουσία αρκετών ημερών, είναι σκόπιμο η πρακτική άσκηση να πραγματοποιηθεί σε επόμενο εξάμηνο.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις