Comité d’organisation

  1. Angeliki Psaltou-Joycey

  2. Marina Mattheoudakis

  3. Eleni Agathopoulou

  4. Vassilia Kazamia

  5. Anastasios Tsangalidis

  6. Maria Moumtzi

  7. Evangélia Moussouri