Αρχική
Πρόγραμμα
Κατάλογος ομιλητών
Κείμενα ομιλητών
Στρογγυλό Τραπέζι
Αφίσα
Οργανωτική επιτροπή
Χορηγοί
Photo Gallery
Οργανωτική Επιτροπή:

Πρόεδρος:

Τώνια Νενοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Μέλη:
David Connolly, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Κατερίνα Βρέττα – Πανίδου, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Σίμος Γραμμενίδης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Ζώζη Ζωγραφίδου, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Κυριακή Κουρούνη, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Ελπίδα Λουπάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.