Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

με συνεργασία των Τμημάτων
Φιλολογίας, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

 

Πληροφορίες Αιτήσεις Εσωτερικός Κανονισμός Πρόγραμμα Σπουδών

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού λειτουργεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 2003. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, καθώς και το Τμήμα Φιλολογίας (κυρίως ο Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών). Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο αντικείμενο της μελέτης της λογοτεχνίας των ευρωπαϊκών γλωσσών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και δίνει πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των συμμετεχόντων Τμημάτων.

Το πρόγραμμα ερμηνεύει τον όρο "συγκριτική γραμματολογία" με την ευρύτερη δυνατή έννοια. Έτσι, ως "ευρωπαϊκή λογοτεχνία" εννοούμε κείμενα γραμμένα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα, ή και μη ευρωπαϊκή, αν τέτοια κείμενα έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή πάνω στην ευρωπαϊκή παράδοση. Στο επίκεντρο του προγράμματος είναι τα κείμενα αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας, περιλαμβάνουμε, όμως, και φιλοσοφικά, θεολογικά και πολιτικά κείμενα ουσιαστικά για την κατανόηση του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχέσεις της ελληνικής λογοτεχνίας με την ευρύτερη ευρωπαϊκή, αλλά η εστίαση του προγράμματος είναι στη ευρωπαϊκή παράδοση στο σύνολό της και η συμμετοχή προϋποθέτει εξοικείωση με τουλάχιστον δυο σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες πέραν της ελληνικής.

Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές από όλες τις φιλολογίες, ελληνική και ξενόγλωσσες, αλλά σχεδιάστηκε κυρίως για να εξυπηρετήσει τους καθηγητές φιλολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή και να ανανεώσουν την επαφή τους με το αντικείμενο διδασκαλίας τους. Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία σήμερα αποκτά μια ενισχυμένη παρουσία στο πρόγραμμα διδασκαλίας της Μέσης Εκπαίδευσης και οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στη θεωρία της λογοτεχνίας καθιστούν αναγκαία την ενημέρωση των πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών πάνω στις πρόσφατες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του αντικειμένου της ειδίκευσής τους. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με το διπλό σκοπό να συμπληρώσει τις γνώσεις των φιλολόγων σχετικά με την ευρωπαϊκή λογοτεχνική παράδοση, καθώς και να τους ενημερώσει για τις πρόσφατες εξελίξεις στη θεωρία της λογοτεχνίας και των πολιτισμικών σπουδών.

Καινοτομία του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει διδασκαλία εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, με εντατικά σεμινάρια στις αρχές του καλοκαιριού. Η διδασκαλία εξ αποστάσεως χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, από τον Οκτώβριο μέχρι τα μέσα Μαΐου, για τα υποχρεωτικά μαθήματα εισαγωγής που αποσκοπούν στο να προσφέρουν σε όλους τους φοιτητές του προγράμματος ένα κοινό υπόβαθρο κειμένων, μια ενημερωμένη γνώση των θεωρητικών εξελίξεων στο πεδίο τους και ένα σύνολο κοινών μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης.. Η εκμετάλλευση της τεχνολογίας του διαδικτύου αντισταθμίζει σε κάποιο βαθμό την έλλειψη προσωπικής επαφής, επιτρέποντας τη γρήγορη, αν και γραπτή, επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους υπόλοιπους φοιτητές.

Στις αρχές του καλοκαιριού, όλοι οι φοιτητές έρχονται υποχρεωτικά στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν δυο εντατικά διατμηματικά σεμινάρια συνολικής διάρκειας έξι εβδομάδων. Τα σεμινάρια διδάσκονται στο μέτρο του δυνατού από μικρές ομάδες διδασκόντων, ώστε να εξασφαλιστεί πολλαπλή οπτική πάνω στο αντικείμενο και να ευνοηθεί η συζήτηση και η κριτική διαμόρφωση απόψεων.

Η διπλωματική εργασία κατά κανόνα αποτελεί πληρέστερη επεξεργασία κάποιου θέματος που ο φοιτητής έχει διερευνήσει στις ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται στα πλαίσια των εντατικών σεμιναρίων. Επεξεργάζεται με την επίβλεψη διδάσκοντα του προγράμματος και υποβάλλεται για αξιολόγηση, μαζί με τις σεμιναριακές εργασίες, στην Ειδική Διοικητική Επιτροπή του Προγράμματος, η οποία ορίζει την τριμελή αξιολογική επιτροπή.