Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο στη θεωρητική γλωσσολογία, ώστε να αποκτηθεί σύνθετη και εξειδικευμένη γνώση που θα οδηγεί σε αυτοδύναμη έρευνα σύνθετων γλωσσολογικών προβλημάτων. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση του ΜΔΕ έχει 4 μαθήματα κορμού που καλύπτουν κύριες γνωστικές περιοχές της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Τα μαθήματα κορμού περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Θεμελιώδεις Αρχές της Γλωσσολογίας, Συντακτική Θεωρία, Φωνητική-Φωνολογία, Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. Πέραν των μαθημάτων κορμού οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ποικιλία επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες του Τομέα αλλά και με τις ίδιες τις επιλογές των φοιτητών/τριών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ανά διετία μεταξύ 1 Απριλίου και 15 Μαΐου στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στον 3ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή, προσωπικά ή ταχυδρομικά.

Εξεταστέα ύλη 2014-2015