HOME Committee Events Bursaries Publications Membership Links News Contact

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 1
Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση

1) Ιδρύεται επιστημονικό και πολιτιστικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΓΛΙKΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ". Με τον όρο αυτό νοείται η μελέτη Αγγλικών και Αγγλoφώνων κειμένων σε συνάρτηση με τη λογοτεχνική θεωρία, τη γλωσσολογία και συναφείς κλάδους.

2) Η εταιρία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τμήμα Αγγλικής, Α.Π.Θ. 540 06).

3) Η εταιρία ευθύς μετά τη νόμιμη συγκρότησή της σε σώμα ζητεί με αίτηση του προέδρου της την αποδοχή της ως μέλους στην "Ευρωπαϊκή εταιρία Αγγλικών Σπουδών" (EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF ENGLISH) της οποίας και αποτελεί μετά την αποδοχή της το ελληνικό τμήμα.

4) Το έτος εργασιών της Εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο όμως έτος αρχίζει από την ημερομηνία της ίδρυσής της.

Άρθρο 2
Σκοποί και υποχρεώσεις

Σκοποί της εταιρίας είναι:

  1. η ενίσχυση και η οργάνωση της έρευνας και της μελέτης των Αγγλικών Σπουδών (όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1) στην Ελλάδα,
  2. η συμμετοχή και συνεργασία στις διεθνείς δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες της ESSE,
  3. η έκδοση Δελτίου της Εταιρίας για την ενημέρωση των μελών της και άλλων ενδιαφερομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  4. η οργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Εταιρίας.

Άρθρο 3
Εγγραφή μελών

1) Η εταιρία συγκροτείται από μέλη: α) τακτικά, β) πάρεδρα και γ) επίτιμα.

2) Ύστερα από γραπτή αίτηση εγγράφονται ως τακτικά μέλη όσοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την έρευνα και τη μελέτη των Αγγλικών Σπουδών (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1) και των συγγενών με αυτήν κλάδων σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Ως τακτικά μέλη γίνονται επίσης δεκτοί και εκείνοι που η απασχόλησή τους αυτή αποδεικνύεται από τη δημοσίευση ενός σχετικού βιβλίου ή δυο τουλάχιστον δημοσιευμάτων με σχετικό περιεχόμενο.

3) α. Ως πάρεδρα μέλη γίνονται δεκτοί φοιτητές των μαθημάτων Αγγλικών Σπουδών και των συγγενών κλάδων, καθώς και όσοι ασχολούνται με αυτές ή ενδιαφέρονται γι' αυτές χωρίς να πληρούν τους όρους του άρθρου 3 παρ. 2. β. Όλα τα πάρεδρα μέλη έχουν δικαίωμα γνώμης στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας, όχι όμως δικαίωμα ψήφου. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες της εταιρίας.

4) Η εγγραφή ενός νέου μέλους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο τακτικών μελών. Οι ιδρυτές της εταιρίας είναι τακτικά μέλη της.

5) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στις Αγγλικές Σπουδές και στους συγγενείς κλάδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πρόσωπα γενικής και διεθνούς αναγνώρισης στο χώρο της γραμματολογίας, των τεχνών και του πνεύματος. Η ανακήρυξη επίτιμου μέλους πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρευρισκομένων μελών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4
Διαγραφή μελών

1) Ένα μέλος διαγράφεται:

2) Η διαγραφή ενός μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της παραγράφου 1γ του άρθρου αυτού δίνεται στο μέλος που ενδεχομένως θα διαγραφεί η δυνατότητα να υποστηρίξει γραπτά ή προφορικά τη θέση του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5
Διοίκηση

1) Η εταιρία έχει τα ακόλουθα διοικητικά όργανα:

  1. τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
  2. το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

Άρθρο 6
Γενική Συνέλευση

1) Στις αρμοδιότητες της ΓΣ υπάγονται:

α.- η έγκριση της εγγραφής και διαγραφής μελών.

β.- η απαλλαγή ευθυνών του απερχόμενου ΔΣ

γ.- η εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής

δ.- ο καθορισμός του καταστατικού

ε.- η τροποποίηση του καταστατικού

στ.- προγραμματισμός δραστηριοτήτων της εταιρίας

ζ.- η διάλυση της εταιρίας.

2) Για την απαρτία της ΓΣ απαιτείται η παρουσία του ½ +1 των μελών της εταιρίας. Σε περίπτωση μη απαρτίας ΓΣ επαναλαμβάνεται με απαρτία τα παρόντα μέλη.

3) Οι αποφάσεις για τα θέματα 1α - 1δ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

4) Για τις αποφάσεις στα θέματα 1ε, 1ζ απαιτείται η πλειοψηφία των ? των μελών της ΓΣ, η οποία για να έχει στην περίπτωση αυτή απαρτία πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της εταιρίας.

5) Αν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτυγχάνεται η παρουσία του ½ των μελών της εταιρίας, η ΓΣ συγκαλείται μέσα σε ένα μήνα, οπότε αποφασίζει με τα παρόντα μέλη.

6) Η τακτική ΓΣ συγκαλείται από τον πρόεδρο του ΔΣ μία φορά τον χρόνο. Η σύγκληση γίνεται πριν από ένα μήνα με γραπτή πρόσκληση προς τα μέλη, στην οποία αναφέρεται η ημερήσια διάταξη.

7) Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ, ή ύστερα από αίτηση του ? τουλάχιστον των μελών της Εταιρίας με προθεσμία δέκα ημερών και με πρόσκληση προς τα μέλη, στην οποία αναφέρεται η ημερήσια διάταξη.

8) Κάθε μέλος μπορεί να παραχωρήσει με γραπτή εξουσιοδότηση το δικαίωμα ψήφου του για τη ΓΣ σε ένα άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση δύο μόνο μελών.

9) Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της ΓΣ τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της ΓΣ και το γραμματέα της Εταιρίας.

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο

1) Το ΔΣ αποτελείται από 5 μέλη: α.- Τον Πρόεδρο β.- Τον Αντιπρόεδρο γ.- Τον Γραμματέα δ.- Τον Ταμία ε.- ένα μέλος

2) Το ΔΣ συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο ή αν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή του 3 τουλάχιστον μέλη του ΔΣ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος στη Συνεδρία.

3) Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για 3 χρόνια από τη ΓΣ. Η επανεκλογή επιτρέπεται για μία ακόμη τριετία.

4) Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας, δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον νομικών ή φυσικών προσώπων, για όλες τις σχέσεις της.

5) Το ΔΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ.

6) Ο Γραμματέας αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ. Μεριμνά ιδιαίτερα για την έγκαιρη σύγκληση της ΓΣ, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο του ΔΣ και των ΓΣ και διεκπεραιώνει την τρέχουσα αλληλογραφία της Εταιρίας.

7) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την περιουσία της εταιρίας. Τηρεί κανονικά βιβλία για κάθε έσοδο ή έξοδο της εταιρίας. Αναλαμβάνει κατ' εντολή του ΔΣ ή της ΓΣ τις αναγκαίες πληρωμές και φυλάσσει όλες τις σχετικές αποδείξεις.

8) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρία. Κατ' εξαίρεση μπορούν να τους καταβληθούν οδοιπορικά ή άλλα έξοδα που δαπάνησαν αποκλειστικά για τους σκοπούς της εταιρίας ύστερα από αίτησή τους και προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων.

Άρθρο 8
Οικονομικά: Συνδρομή μελών

1) Τα οικονομικά της εταιρίας αποτελούνται από: α.- τις ετήσιες συνδρομές των μελών β.- τις έκτακτες εισφορές γ.- τις δωρεές, τις οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις εκ μέρους κρατικών και ιδιωτικών φορέων ή οργανισμών

2) Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται από τη ΓΣ και πρέπει να είναι τόσο, ώστε να καλύπτει, εκτός από τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρίας, και τις οικονομικές της υποχρεώσεις απέναντι στην ESSE

3) Τα πάρεδρα μέλη καταβάλλουν το ήμισυ (1/2) της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή.

Άρθρο 9
Εξελεγκτική Επιτροπή

1) Ο οικονομικός έλεγχος διεξάγεται μία φορά το χρόνο από εξελεγκτική επιτροπή που συγκροτείται από δύο μέλη εκλεγμένα από τη ΓΣ για τρία χρόνια. Η εξελεγκτική επιτροπή κοινοποιεί το αποτέλεσμα του ελέγχου στα μέλη της εταιρίας.

Τελική διάταξη

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από δέκα άρθρα και εγκρίθηκε από όσους παρακάτω υπογράφουν:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10.1.1990

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΙΣΣΥ
2. ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΣΜΑΤΗ
3. ΓΚΩΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΓΡΟΥΤΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
5. ΔΑΛΑΒΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
6. ΔΟΜΒΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΔΟΥΚΑ-ΚΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
9. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
10. ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12. ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΚΟΥΤΟΥΠΗ-ΚΗΤΗ ΕΛΙΖΑ
14. ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΤΙΝΑ
15. ΜΑΚΡΗ-ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

16. ΜΠΟΚΛΟΥΝΤ-ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΙΝ
17. ΠΑΡΚΙΝ-ΓΟΥΝΕΛΑ ΡΟΥΘ
18. ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
19. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
20. ΣΟΥΛΤΑΝΗ-ΓΥΙΟΚΑ ΕΛΖΑ
21. ΤΕΦΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
22. ΤΟΚΚΟΥ-ΝΙΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ
23. ΤΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΛΙΤΣΑ
24. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
25. ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
26. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
27. ΨΑΛΤΟΥ-ΤΖΟΫΣΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
28. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ