The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 8
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Angeliki Athanasiadou
Valence Schemata of the Modern Greek Verb

Eugene H. Casad
Language Area Surveys

Elena de Prada Creo
The learner as the core of the learning process: the role and training of the foreign language teacher

E. Kασάπη - Π. Ποπότη
Aνίχνευση αναγκών και διερεύνηση του εκπαιδευτικού προφίλ φοιτητών του Tμήματος Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, A.Π.Θ. που επιλέγουν μαθήματα ξένης γλώσσας

Eleni Skourtou
Bilingualism and Literacy

Matina Stamison-Atmazidi -Theodora Triadopoulou
CALL applications into the Greek language teaching curriculum

Roula Tsokalidou
Language choice and use amongst second generation Greek-Australians

Teta Simeonidou-Christidou
Aproche de l’axiologie lexicale en vue d’une application contrastive

bullet Angeliki Athanasiadou
Valence Schemata of the Modern Greek Verb

Τα ρήματα επιβάλλουν περιορισμούς στον αριθμό και το είδος των στοιχείων με τα οποία συνδυάζονται. Αυτές οι σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στα ρήματα και τα διάφορα στοιχεία της κατηγόρησης αναφέρονται στην έννοια του "σθένους". Το σθένος ενός ρήματος είναι ο αριθμός των υποχρεωτικών συμπληρωμάτων που το πλαισιώνουν. Πρόβλημα όμως αποτελεί το γεγονός ότι δεν είναι πάντοτε δυνατό να προσδιορίσει κανείς τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα ενός στοιχείου τα διάφορα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό δε βοηθούν ιδιαίτερα. Με την εργασία αυτή επιχειρείται να αποδειχθεί ότι τα ρήματα είναι δυνατό να πλαισιώνονται από κάθε είδους στοιχεία από τα πιο κεντρικά ως τα πιο περιφερειακά, όμως σε μια κλίμακα ιεράρχησης, αποφεύγοντας έτσι τους αυστηρούς διαχωρισμούς ανάμεσα σε συμπληρώματα (complements) και προσδιορισμούς (adjuncts). Έτσι, η διάκριση ανάμεσα σε συμπληρώματα και, προσδιορισμούς είναι σημασιολογική, συσχετιστική και με διαβαθμίσεις. Οι διαπιστώσεις αυτές μελετώνται σε 400 ρήματα της Νέας Ελληνικής τα οποία ομαδοποιούνται ανάλογα με τα κοινά συμπληρώματα και τις κοινές σημασιολογικές τους ιδιότητες, επιχειρώντας έτσι μια πρώτη προσπάθεια ορισμού των θέσεων σθένους των ελληνικών ρημάτων.


bullet Eugene H. Casad
Language Area Surveys

Τα κοινωνιογλωσσικά φαινόμενα τα οποία χαρακτηρίζουν τις τοπικές γλωσσικές ποικιλίες διάφορων περιοχών απαιτούν σύνθετες γλωσσολογικές έρευνες όλων των μεταβλητών οι οποίες προσδιορίζουν την ταυτότητα και το εύρος των διαλέκτων. Τυπολογικές ομοιότητες και διαφορές στο φωνολογικό, μορφολογικό, λεξιλογικό και συντακτικό επίπεδο επιτρέπουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης ή μικρότερης κατανόησης μεταξύ των ομιλητών. Σ'αυτό το άρθρο περιγράφονται τα διάφορα στάδια μεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας πεδίου και συνοπτικά αναφέρονται τα εργαλεία που μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκαν.


bullet Elena de Prada Creo
The learner as the core of the learning process: the role and training of the foreign language teacher

Στο άρθρο αυτό επισημαίνεται ότι η θεωρητική υποδομή σχετική με τη μάθηση της L2 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και τη διαδικασία εκπαίδευσης των δασκάλων. Παράγοντες όπως ηλικία, κίνητρα, στάσεις, προσωπικότητα, μνήμη, ευφυΐα, διεπίδραση δασκάλου-μαθητή καθώς επίσης στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας οι οποίες εξατομικεύουν τη μάθηση επιτυχώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα προγράμματα διδασκαλίας. Γι' αυτό το λόγο είναι αναγκαία η ενσωμάτωση της γνώσης αυτών των παραγόντων στα προγράμματα εκπαίδευσης των δασκάλων της L2.


bullet E. Kασάπη - Π. Ποπότη
Aνίχνευση αναγκών και διερεύνηση του εκπαιδευτικού προφίλ φοιτητών του Tμήματος Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, A.Π.Θ. που επιλέγουν μαθήματα ξένης γλώσσας

This paper describes an empirical research project which was decided on in May 1991 during the collaboration meetings between Stathis Efstathiadis, Professor of Applied Linguistics, in his capacity as Chairman of the Department of English Language and Literature in Aristotle University of Thessaloniki and the teachers of French, German and Italian as obligatory foreign languages at the same Department. A closed questions questionnaire was chosen as the instrument for the collection of data. By these questions we elicited information about educational characteristics, self- assessment of language abilities, learning needs, motivations and expectations, opinions and proposals about the formal-external characteristics of the future foreign language classroom. From the analysis of the data we have drawn the following conclusions: (1) many students have a previous educational experience in the language before choosing the foreign language course, (2) different foreign language students have different motivations (3) all students, regardless of any other variation, wish to reinforce their abilities of producing and understanding oral language and they want to enrich their vocabulary, (4) the majority of the participants believe that they have fairly-good language aptitudes but they expect higher achievements at the exams, (5) students basically wish to be taught general language, (6) a large part of the participants consider the teaching of the foreign language for four semesters sufficient and they want it to be regarded as an obligatory course but with a limit of twenty students in each class, (7) the majority of students would prefer their classification in groups after a diagnostic test; there is a growing tendency to react positively to the prospect of being evaluated by continuous assessment but they still prefer final exams.


bullet Eleni Skourtou
Bilingualism and Literacy
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο ρόλο της διγλωσσίας στη διαμόρφωση γλωσσικής παιδείας, η οποία κατά τον Cummins είναι καθολική, διαγλωσσική ικανότητα χειρισμού προφορικού και γραπτού λόγου. Στοιχεία της διγλωσσίας όπως η σύγκριση των δύο γλωσσών και, η αλλαγή κώδικα είναι φαινόμενα που προάγουν τη γλωσσική παιδεία. Στα δίγλωσσα άτομα, πολύ νωρίς, ανσπτύσσεται μετα-γλωσσική, μετα-επικοινωνιακή συνειδητοποίηση με τη χρήση οικείου υλικού της ισχυρότερης γλωσσικής κοινότητας για επεξεργασία μη οικείου υλικού. Το σχολείο χώρος οξείας εμφάνισης του προβλήματος παρέχει προϋποθέσεις για τη λήψη μέτρων διαμόρφωσης δίγλωσσων προγραμμάτων στα οποία αναγνωρίζεται, η θετική σχέση διγλωσσίας-γλωσσικής παιδείας.

bullet Matina Stamison-Atmazidi -Theodora Triadopoulou
CALL applications into the Greek language teaching curriculum
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται το CALL (Computer Assisted Language Learning), που αποτελεί την πιο πρόσφατη διδακτική μεθοδολογία, η οποία χρησιμοποιεί τους υπολογιστές στη διδασκαλία της γλώσσας. Έμφαση δίνεται στις συγκεκριμένες εφαρμογές του CALL για τη διδασκαλία του σχολικού μαθήματος Γλώσσα (γραμματική, συντακτικό, ανάγνωση, έκθεση) και για τη διδασκαλία της Ν. Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

bullet Roula Tsokalidou
Language choice and use amongst second generation Greek-Australians
Στο άρθρο αυτό ερευνάται το φαινόμενο της εναλλαγής της χρησιμοποιούμενης γλώσσας μέσα στην ίδια πρόταση. Η εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου γίνεται σε ένα δείγμα δίγλωσσων Ελληνοαυστραλών δεύτερης γενιάς. Τα δεδομένα φανερώνουν ότι το φαινόμενο, φυσικό και αναπόφευκτο, εκπληρώνει λειτουργίες αποσαφήνισης μηνυμάτων με παρεμβολές της αγγλικής γλώσσας για σχολιασμούς, επιφανήματα, επιχειρήματα, παρατηρήσεις, και της ελληνικής γλώσσας κυρίως για λειτουργίες που περιγράφουν καταγωγή, σχέσεις και στάσεις ως προς την γλωσσική κοινότητα. Έτσι ένα σύνολο αξιών και εμπειριών συνδέεται, με τα δύο γλωσσικά συστήματα τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται, για τους σκοπούς της λειτουργικής επικοινωνίας.

bullet Teta Simeonidou-Christidou
Aproche de l’axiologie lexicale en vue d’une application contrastive
Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια "αξιολογική ανάλυση" σε κάποιες ελληνικές και γαλλικές λεξιλογικές μονάδες που παρουσιάζουν ομοιότητες στο επίπεδο του σημαίνοντος. Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των παραπάνω μονάδων στο δημοσιογραφικό λόγο κυρίως, η μέθοδος της "αξιολογικής ανάλυσης" αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική όσον αφορά την περιχάραξη της σημασίας τους και την περαιτέρω αποφυγή αμφισημιών που οφείλονται συχνά σε μια απατηλή λεξιλογική διαφάνεια. Η εξαγωγή των διακριτικών χαρακτηριστικών σημασίας για καθορισμό των αξιολογικών πεδίων αυτών των ομόρριζων μονάδων θα μπορούσε να δώσει, μέσα από μια λειτουργική προοπτική, τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαφορετικές, παρόμοιες ή σχεδόν ίδιες χρήσεις που οι χρηστες του κάθε γλωσσικού συστήματος τις προορίζουν. Για να οριοθετηθούν οι σχέσεις των κοινών και αντιθέτων σημείων μεταξύ σημαινόμενων των δύο γλωσσών θεωρείται αναγκαία η αναφορά στις έρευνες του τομέα της σημασιολογίας και της μετάφρασης.