The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 21
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Σοφία Ζευγώλη
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες": Μια σύντομη παρουσίαση

Eleni Griva
Identifying reading strategies of students learning English in an academic context

Δέσποινα Παπαδοπούλου
Η παραγωγή της ρηματικής όψης από σπουδαστές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Maria Paradia, Napoleon Mitsis, Christina Solomonidou & Athanasia Raptis
The impact of applying supportive teaching by means of an online educational platform, aimed at helping Greek bilingual pupils with writing

Areti-Maria Sougari
A window on the reflective accounts of student teachers of English

bullet Σοφία Ζευγώλη
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες": Μια σύντομη παρουσίαση
This article gives a short account of the Educational Programme “Greek as a Second Language for Employed Immigrants” of the General Secretariat for Adult Education and the Institute for Continuing Adult Education (Operational Programme for Education and Initial Vocational Training II of the Ministry of National Education and Religious Affairs). It outlines its goal and objectives, its theoretical framework, the adopted teaching approach, the selected or devised educational material, the educational content of each learning level-cycle, and the content of the teachers’ training seminar.

bullet Eleni Griva
Former des enseignants au défi de l'interdisciplinarité
Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τη διαδικασία της ανάγνωσης στην ξένη γλώσσα, με τα μοντέλα ανάγνωσης όπως προκύπτουν από προηγούμενες έρευνες, καθώς και την ταξινομία των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Για να εντοπισθούν οι στρατηγικές που υιοθετούνται από τους φοιτητές, όταν μελετούν κείμενα της ειδικότητάς τους στην αγγλική γλώσσα, διεξήχθη έρευνα σε 172 φοιτητές της παιδαγωγικής σχολής όπου συνδυάσθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές. Στη συγκεκριμένη εργασία παρατίθενται τα αποτελέσματα των ημιδομημένων συνεντεύξεων που φανερώνουν σε βάθος τις στρατηγικές οι οποίες χρησιμοποιούνται και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όταν διαβάζουν ξενόγλωσσα κείμενα του αντικειμένου σπουδών τους. Στο τέλος γίνονται κάποιες προτάσεις για την κατάρτιση των φοιτητών με στόχο την ανάπτυξη των κατάλληλων αναγνωστικών στρατηγικών.


bullet Δέσποινα Παπαδοπούλου
Η παραγωγή της ρηματικής όψης από σπουδαστές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
This paper presents the findings from an error analysis on the oral and written production of verbal aspect in Greek as L2. The data come from forty 3rd and 4th level L2 learners of Greek. The verbs analyzed consist of (a) forms referring to past and future, and (b) na-complement clauses. The findings showed that even the 4th level learners experienced difficulties in the use of the verbal aspect. Both groups overgeneralized the perfective aspectual form in imperfective contexts and these overgeneralizations occurred more often in imperfective contexts with habitual reading and in complement clauses. It is suggested that the function of aspect should be brought on focus, so that the learners become aware of the features of perfective and imperfective aspect and use discourselevel information in order to choose the correct form.

bullet Maria Paradia, Napoleon Mitsis, Christina Solomonidou & Athanasia Raptis
The impact of applying supportive teaching by means of an online educational platform, aimed at helping Greek bilingual pupils with writing

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 2glossa.gr στην εκπαιδευτική διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε με στόχο να βοηθήσει δίγλωσσους/ες μαθητές/ριες με προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας στην παραγωγή γραπτού λόγου στην ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη με 126 μαθητές/ριες που φοιτούν σε Ξένα Σχολεία με ξένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν ως βάση, προκειμένου να καταγραφεί η επίπτωση της χρήσης του διαδικτυακού περιβάλλοντος στην απόδοση των μαθητών/ριών σε ό,τι αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου. Τα θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Διδακτικής Μεθοδολογίας και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας λήφθηκαν, επίσης, υπ' όψιν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής. Η μελέτη των δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές/ριες που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση ως προς την απόδοσή τους στην παραγωγή γραπτού λόγου σε σύγκριση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, οι μαθητές/ριες της ομάδας μελέτης εξέφρασαν θετικά σχόλια για την εκπαιδευτική διαδικασία μετά το πέρας της έρευνας. Επομένως, το διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της έρευνας θέτει τις βάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη παρόμοιων συστημάτων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του γραπτού λόγου του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού.


bullet Areti-Maria Sougari
A window on the reflective accounts of student teachers of English

Το άρθρο ασχολείται με την ανακλαστική σκέψη ασκούμενων κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης και αναλι5ει την προσέγγιση που παρουσιάζεται στα γραπτά κείμενά τους. Έρευνες αναφέρουν ότι η ανακλαστική σκέψη βοηθά στην κατανόηση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην καθημερινή πρακτική καθώς και στη βελτίωση της μελλοντικής διδασκαλίας. Επίσης αποτελέσματα ερευνών έχουν διαμορφώσει την εντύπωση ότι οι ασκούμενοι κατά τα πρώτα στάδια της διδασκαλίας τους ανταποκρίνονται στην ανακλαστική σκέψη σε περιορισμένο βαθμό. Οι έρευνες αυτές έδωσαν το έναυσμα για την ανάλυση γραπτών ημερολογίων ασκούμενων που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση σε δημοτικά σχολεία προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιό βαθμό οι ασκούμενοι είναι σε θέση να εμβαθύνουν στην καθημερινή τους πρακτική καθώς και να εντοπιστούν οι θεματικές περιοχές που απασχολούν τους ασκούμενους στις αναλύσεις τους τόσο πριν όσο και μετά το μάθημα που διδάξαν. Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ασκούμενοι αν και δεν διαθέτουν διδακτική εμπειρία, ωστόσο η κριτική τους σκέψη τους ωθεί σε μια διεισδυτική προσέγγιση της διδασκαλίας τους που έχει προοπτική βελτίωσή της.