The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 20
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Νιόβη Αντωνοπούλου
Κατάλογος κριτηρίων ελέγχου αξιολόγησης

Catherine Kiyitsioglou-Vlachou
Former des enseignants au défi de l'interdisciplinarité

Eleni Manolopoulou-Sergi
Foreign Language Motivation and Attention

Maria Paradia, Napoleon Mitsis, Christina Solomonidou & Athanasia Raptis
Design and development of an online educational platform for bilingual students of advanced level written Greek

Eleni Peristeri
A study of self-reported language learning behaviors and their relation to writing achievement: a pilot study

bullet Νιόβη Αντωνοπούλου
Κατάλογος κριτηρίων ελέγχου αξιολόγησης

In the field of assessment and measurement of proficiency and performance of learners during the teaching process of any cognitive area there is a tendency towards alternative methods of assessment as opposed to traditional ones. General qualities of these alternative methods of assessment could be the authentic activities for measurement and the learners' involvement in measuring their own and their classmates' abilities. The paper deals with checklists and rating scales as tools that can be applied to all types of assessment, educational or other. They are a set of criteria and description, which enable the assessor/evaluator to detect the weaknesses, the inadequacy or the advantages of the text being assessed. During the teaching process, checklists and rating scales enable teachers to measure correctly and evaluate objectively and accurately their learners' performance and allow learners to be aware of what exactly they are assessed at and -based on the checklists'/rating scales' criteria- to improve the quality of their work.


bullet Catherine Kiyitsioglou-Vlachou
Former des enseignants au défi de l'interdisciplinarité
Ενόψει της εφαρμογής του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το άρθρο αυτό επιχειρεί να διασαφηνίσει τους όρους τής διαθεματικότητας (interdisciplinarité), πολυθεματικότητας (pluridisciplinarité) και μεσωθεματικότητας (transdisciplinarité
). Με γνώμονα τις απαντήσεις των καθηγητών Γαλλικής της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, προτείνει την άμεση επιμόρφωση τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας, για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, διδακτικής προσέγγισης.

bullet Eleni Manolopoulou-Sergi
Foreign Language Motivation and Attention
Το παρόν άρθρο έχει στόχο να συνεισφέρει στις συζητήσεις που αφορούν το δόμημα των κινήτρων στην ξένη γλώσσα και τη σχέση του με την επιδεικνυόμενη από μέρους των μαθητών προσοχή κατά τη διδακτική διαδικασία. Με αυτό τον στόχο, το άρθρο αυτό παρουσιάζει ερευνητικά δεδομένα τα οποία, πρώτον, υποστηρίζουν την άποψη, που έχει έρθει στο προσκήνιο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ότι το δόμημα των κινήτρων για μάθηση της ξένης γλώσσας είναι πολυσύνθετο, και, δεύτερον, δείχνουν ότι το περίπλοκο αυτό δόμημα, που οι μαθητές έχουν αναπτύξει στο κοινωνικό τους περιβάλλον, επηρεάζει την προσοχή τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης είτε θετικά είτε αρνητικά, με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στη μάθησή τους.

bullet Maria Paradia, Napoleon Mitsis, Christina Solomonidou & Athanasia Raptis
Design and development of an online educational platform for bilingual students of advanced level written Greek

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 2glossa.gr, που πραγματοποιήθηκε με στόχο να βοηθήσει δίγλωσσους/ες μαθητές/ριες με προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας στην παραγωγή γραπτού λόγου στην ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Ως βάση για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα από αρχική έρευνα που διεξήχθη με 126 μαθητές/ριες που φοιτούν σε Ξένα Σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα με ξένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η σχεδίαση του περιβάλλοντος 2glossa.gr στηρίχθηκε τόσο στα αποτελέσματα της αρχικής αυτής έρευνας, όσο και σε θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Διδακτικής Μεθοδολογίας και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Η όλη διαδικασία θέτει τις βάσεις για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη παρόμοιων συστημάτων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του γραπτού λόγου του ουνόλου του μαθητικού πληθυσμού.


bullet Eleni Peristeri
A study of self-reported language learning behaviors and their relation to writing achievement: a pilot study

Πρόσφατες μελέτες πάνω στις στρατηγικές γραφής που χρησιμοποιούν μαθητές στα πλαίσια εκμάθησης της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, καταδεικνύουν ότι η επιτυχημένη παραγωγή γραπτού λόγου στα Αγγλικά βασίζεται σε σημαντικό ποσοστό στη συνειδητή και συστηματική χρήση από μέρους του μαθητή συγκεκριμένων στρατηγικών γραφής. Ο παραπάνω συσχετισμός αποτέλεσε το κίνητρο για τη διεξαγωγή έρευνας σε μία ολιγάριθμη ομάδα μαθητών ηλικίας 11 ετών με μητρική γλώσσα την Ελληνική και με χαμηλό προς μέσο επίπεδο γνώσεων Αγγλικής. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε στατιστικά σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ της συστηματικής χρήσης στρατηγικών γραφής και της ποιότητας των γραπτών του κάθε μαθητή -με τα κορίτσια να αποδεικνύονται πιο συχνοί χρήστες στρατηγικών σε σύγκριση με τα αγόρια. Παράλληλα, το άρθρο αναλύει τις παιδαγωγικές προεκτάσεις και εφαρμογές της παρούσας έρευνας, καθώς οι τάσεις προτίμησης ή απόρριψης συγκεκριμένων στρατηγικών γραφής από τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αναλόγως από τον καθηγητή Αγγλικών της συγκεκριμένης τάξης.