The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 19
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Ibrahim Al-Fallay
Constant Feedback and Pre-assessment Training in the Accuracy of Self-Assessment

Στέφανος Βλαχόπουλος
Η μετάφραση και ο μεταφραστής νομικών κειμένων: Θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Lucile Gravanis
Manuel de langue et rôle de l’enseignant de langue étrangère

Πηνελόπη Καμπάκη
Οι λέξεις και η διδασκαλία τους: Μέθοδος και κριτική

Manolis Maragoudakis & Nikos Fakotakis
A Bayesian Network Model for Stochastic Tagging of Natural Language Texts

Ευαγγελία Ξ. Παναγοπούλου
Παραγωγή προφορικού λόγου και άλλα τινά: Μια προσέγγιση

Αντώνης Τσοπάνογλου & Γιώργος Υψηλάντης
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και η ψηφιακή εκδοχή του

bullet Ibrahim Al-Fallay
Constant Feedback and Pre-assessment Training in the Accuracy of Self-Assessment
Le présent article se propose d'étudier le rôle joué par les commentaires continus de l'instructeur et par la formation en pré-evaluation dans la précision de l'auto-évaluation. Pour répondre aux questions de l'étude, 78 étudiants universitaires en deuxième semestre d'un programme intensif d'apprentissage de la langue anglaise ont participé à des tâches de production orale pendant 13 semaines. Au cours de cette periode, il leur a été demandé d'évaluer leur propre performance à travers un questionnaire comportant 14 questions, et conçu pour évaluer leur production orale. L'étude est arriveé à la conclusion qu'il est possible d'améliorer la précision de l'auto-évaluation des étudiants par un feedback continu accompagné d'une formation pré-évaluation. L'étude propose également des suggestions relatives à la recherche à entreprendre à
l'avenir.

bullet Στέφανος Βλαχόπουλος
Η μετάφραση και ο μεταφραστής νομικών κειμένων: Θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Legal texts are culture-bound linguistic entities governed by a high degree of stylistic stringency, which makes translating them a demanding task. Both the legal and the linguistic component, structured by the given way of legal reasoning in a particular legal system, creates a complex stylistic mix. Through the interdisciplinary approach to the translation of legal texts, their cultural inherence, the classification of potential translation pairs, the discussion of possible translation strategies and the scrutiny of the translator's role, this essay aims at the following: to unveil the difficulties related to the translation of legal texts, to propose strategies for transferring legal information and to elaborate on the profile of the legal translator.


bullet Lucile Gravanis
Manuel de langue et rôle de l’enseignant de langue étrangère
Στόχος του άρθρου αυτού είναι να τονίσει τη σχέση μεταξύ διδακτικού εγχειριδίου και του ρόλου του εκπαιδευτικού στην ξενόγλωσση τάξη. Υπό το πρίσμα αυτό θα παρουσιαστεί μια συνοπτική, ιστορική, διαχρονική χρήση του διδακτικού εγχειριδίου σε σχέση με τους βασικούς συντελεστές της ξενόγλωσσης τάξης (καθηγητή-μαθητή) και με τις διάφορες συνιστώσες της διδασκαλίας/εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Με δεδομένο ότι η χρήση του διδακτικού εγχειριδίου γίνεται από τον καθηγητή, θα τονιστεί ο ρόλος του τελευταίου κατά τον προσδιορισμό του διδακτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας έτσι όπως διαμορφώνεται από τις αρχές της Διδακτικής σήμερα.

bullet Πηνελόπη Καμπάκη
Οι λέξεις και η διδασκαλία τους: Μέθοδος και κριτική

In this paper an attempt is made to assess methods of teaching vocabulary used in both first and second or foreign language classes. Emphasis is put on particular elements concerning factors affecting the procedure of learning vocabulary, such as learners' previous experience, intrinsic difficulty of the word and the role of the teacher, while suggestions are made for possible revision and re-adaptation of certain aspects of these methods in the light of contemporary research.


bullet Manolis Maragoudakis & Nikos Fakotakis
A Bayesian Network Model for Stochastic Tagging of Natural Language Texts
Αυτή η εργασία εισάγει και αξιολογεί ένα μοντέλο δικτύων Bayes για την αυτόματη επισημείωση μερών του λόγου σε λέξεις Νέων Ελληνικών κειμένων, γραμμένων σε φυσική γλώσσα. Το μοντέλο εκπαιδεύεται από επισημειωμένα κείμενα χρησιμοποιώντας λεξική και περικειμενική πληροφορία. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των υπαρχόντων επισημειωτών, χρησιμοποιεί ελάχιστους γλωσσολογικούς πόρους και συγκεκριμένα ένα μικρό λεξικό άκλιτων λέξεων και λέξεων που ανήκουν σε κλειστά μέρη του λόγου, καθώς και ένα λεξικό περίπου 150 καταλήξεων. Επιπλέον, το μοντέλο έχει επεκταθεί για να βγάζει συμπέρασμα για την γραμματική πτώση μιας άγνωστης λέξης. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ακρίβεια 91-96% για το μέρος του λόγου και 93-97% για την επισημείωση της γραμματικής πτώσης.


bullet Ευαγγελία Ξ. Παναγοπούλου
Παραγωγή προφορικού λόγου και άλλα τινά: Μια προσέγγιση
In order to practise the speaking skill, the students of the advanced class of the School of Modern Greek Language in the Aristotle University of Thessaloniki participated, during the academic year 2002-03, in the two activities of the lesson presented in this paper. The lesson uses a combined language teaching methodology, focusing on the communicative language teaching framework. It is student-centered and includes challenging material, student interaction, dramatisation, discussion of contemporary problems (e.g. equality of the sexes), feedback and remedial teaching, taking into serious consideration the School's intercultural classes. Also, a videotape recorded from a Greek television programme, a cassette recorder to tape the students' dialogues and an overhead projector have been used. The paper finishes with the conclusions of this experience.

bullet Αντώνης Τσοπάνογλου & Γιώργος Υψηλάντης
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και η ψηφιακή εκδοχή του
The Greek State Certificate for Language Competency (GSCLC) passed its own examinations (in 2003) in the four most taught languages in Greece. The test is now in operation and has been welcomed by both school owners and students. The first exams in Italian and French took place in April 2003 and those in German and English in November 2003. All tests have been offered and assessed in the traditional pen and paper format. This study investigates the possibility of creating a Computer Adaptive Test (CAT) for the GSCLC examination. In particular, we investigated other CATs that exist in the market today, namely TOEFL, GMAT, Quick Placement Test (by CUP and OUP), and further discuss types of exercises that can be computerized with current technology. We further categorize advantages and disadvantages, locate problematic areas of existing CATs and suggest methods for improvement. Finally, we propose an approach for the creation of a CAT for the GSCLC and suggest a method of implementation.