The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 18
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Γεωργία Aνδρέου/Aνάργυρος Kαραπέτσας
Aντίληψη και κατανόηση του γραπτού λόγου μητρικής και ξένης γλώσσας

Mαρία Aντωνίου
Le lendemain il partait aux etats-unis: Aντιπαραβολική μελέτη γαλλικής ελληνικής

Marina Joannopoulou
Form and Meaning in the Second Language Lexicon: Some Evidence from Greek Advanced Learners of English

Mersini Karagevrekis
Computer-based Language Learning and Dynamic Hypermedia Genres

Cleopatra Kontoulis
Teaching Literature in the Foreign Language Context

Παναγιώτης Παναγιωτίδης/Tίτα Kυριακοπούλου
Tεχνολογική κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων

Aγγελική Σακελλαρίου
Aναλυτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Eλληνομάθειας και σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα: μια αναγκαία σύγκριση

Aπόστολος Tσιάλης
Aξιολόγηση και ποιότητα διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης

bullet Γεωργία Aνδρέου/Aνάργυρος Kαραπέτσας
Aντίληψη και κατανόηση του γραπτού λόγου μητρικής και ξένης γλώσσας

In the present study, we investigated the participation of the left and right cerebral hemispheres in the perception and comprehension of foreign and native language, using the technique of Visual Evoked Potentials (VEPs). Statistically significant (p<. 05) differences between the left (LH) and right (RH) hemispheres in the time each needed to process the verbal stimuli presented on a screen, proved a shift from RH-to-LH participation in processing the foreign language when proficiency in it increased. This was especially prominent in males, who also showed a complete LH superiority for their native language phonological skills and a RH superiority for their native language semantic skills. Females showed a more even pattern of lateralization, having a tendency to use both their cerebral hemispheres in their native and foreign language processing.


bullet Mαρία Aντωνίου
Le lendemain il partait aux etats-unis: Aντιπαραβολική μελέτη γαλλικής ελληνικής

L'article, inscrit dans le cadre de la théorie des opérations énonciatives, essaie de voir si l'imparfait (IMP) de rupture du français et la forme verbale du Παρατατικός (ΠΑΡΑΤ) ρήξης du grec moderne relèvent de mêmes opérations linguistiques. Cela nous intéresse, en raison de son incidence sur la traduction d'une langue à l'autre, puisque la traduction n'est pas un travail de substitution d'un 'mot' en langue-source par un autre 'mot' en langue-cible; il s'agit, en effet d'une représentation en langue-cible de l'univers de la langue-source. Les deux formes communiquentelles les mêmes opé
rations sous-jacentes, ce qui expliquerait leur emploi dans des contextes similaires?

bullet Marina Joannopoulou
Form and Meaning in the Second Language Lexicon: Some Evidence from Greek Advanced Learners of English

Μια αρκετά διαδεδομένη άποψη στο χώρο της ψυχο-γλωσσολογίας είναι ότι το νοητικό λεξικό της ξένης γλώσσας είναι ποιοτικά διαφορετικό -περισσότερο φωνολογικά προσανατολισμένο και με πιο χαλαρούς δεσμούς- από το αντίστοιχο της μητρικής. Αυτό το άρθρο επιχειρεί να αμφισβητήσει την παραπάνω άποψη παρουσιάζοντας τα δεδομένα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Αγγλικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των λέξεων δε βασίζεται τόσο στο είδος της γλώσσας (μητρικής ή ξένης) της οποίας είναι δείγματα, όσο στο βαθμό δυσκολίας της εκάστοτε λεξικής απόπειρας.

bullet Mersini Karagevrekis
Computer-based Language Learning and Dynamic Hypermedia Genres

Το παρόν άρθρο εξετάζει τη δημιουργία εφαρμογών στο διαδίκτυο κατάλληλων για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας με τη χρήση ενός αμιγώς εκπαιδευτικού προγράμματος του HyperContext Web (HCW). Το HCW (Piastra, Ιταλία) έχει σχεδιασθεί για να αποδώσει σε ηλεκτρονικό περιβάλλον την διαλογική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον μαθητή και τον εκπαιδευτικό κατά την διάρκεια του μαθήματος. Ως εκ τούτου το HCW επιτρέπει στον εκπαιδευτικό, που είναι και ο δημιουργός της εφαρμογής, να σχεδιάσει ο ίδιος την μορφή της πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας με το χρήστη του προγράμματος με τη βοήθεια δυναμικών links και την παρακολούθηση ανά πάσα στιγμή της πλοήγησης του χρήστη στο πρόγραμμα. Το HCW έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογής που αφορά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε φοιτητές που ειδικεύονται στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης. Στην εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιείται η πολυσημειολογική θεωρία του Halliday για τη γλωσσολογική ανάλυση των πολυτροπικών κειμένων. Απώτερος σκοπός της δημιουργίας εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση δυναμικών hypermedia προγραμμάτων, όπως είναι το HCW, είναι ο προσδιορισμός των βασικών δομών που χαρακτηρίζουν αυτού του είδους τα προγράμματα προκειμένου να καταστεί η επικοινωνία ανάμεσα στον χρήστη και στον δημιουργό-εκπαιδευτικό πιο ευέλικτη, παραγωγική και αποτελεσματική και να βελτιωθεί περαιτέρω η μαθησιακή/διδακτική διαδικασία σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.


bullet Cleopatra Kontoulis
Teaching Literature in the Foreign Language Context

Αν και είναι γενικά αποδεκτό πως η κουλτούρα και ο πολιτισμός εμπεριέχονται κατά μεγάλο ποσοστό στη λογοτεχνία ενός λαού, όμως τόσο η χρησιμότητα όσο και η αξιοποίηση, αλλά και αυτή η ίδια η εφαρμοσιμότητα, της λογοτεχνίας στην τάξη της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας είναι ένα θέμα υπό συζήτηση. Επιπλέον, ιδιαίτερα προβλήματα αναφύονται ως προς τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται σχετικά. Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι ξένης γλώσσας διερωτώνται αν πρέπει να παρεμβαίνουν στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων παρέχοντας στους σπουδαστές τους τη 'λόγια' ανάλυση του κειμένου, ή αν πρέπει να τους αφήνουν ελεύθερους να ερμηνεύουν το κείμενο παραθέτοντας μόνο την προσωπική τους άποψη και αντλώντας από το σύγχρονο περικείμενο, δηλαδή το ζωντανό περιβάλλον του κειμένου. Η παρούσα εργασία προτείνει μια μεσαία θέση ανάμεσα στη 'λόγια' ανάλυση (αποκομμένη από το σύγχρονο περικείμενο) και την προσωπική ανάλυση με έντονα υποκειμενικά στοιχεία, και υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση της μεσαίας αυτής οδού αποβαίνει προς όφελος των σπουδαστών ξένης γλώσσας, γιατί τους επιτρέπει αφενός πρόσβαση στην ξένη κουλτούρα, μέρος της οποίας είναι η 'λόγια' ανάλυση, και αφετέρου τους αφήνει ελεύθερους να εκφρασθούν, αφού θα επιτρέψει ως ένα βαθμό αξιοποίηση της υποκειμενικότητας των ερμηνευτών. Η πρόταση αυτή καταδεικνύεται στην πράξη μέσω της ανάλυσης ενός λογοτεχνικού κειμένου. Παρουσιάζεται η διαδικασία που προτείνεται, αναλύοντας τους επί μέρους συντελεστές.


bullet Παναγιώτης Παναγιωτίδης/Tίτα Kυριακοπούλου
Tεχνολογική κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων

The conditions that are shaped in the labor market as it changes due to the advance of technology, the free flow of information and the increasing level of specialization required of translators and interpreters, have created the need for adequate training of the students with the emphasis laid on the technological parameter. In the present text there are suggestions for the integration and implementation of technology in the training of students so that they can meet the demands of the labor market more effectively.

bullet Aγγελική Σακελλαρίου
Aναλυτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Eλληνομάθειας και σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα: μια αναγκαία σύγκριση

This article presents the comparison of the Analytic Curriculum for Modern Greek as a second/foreign language developed by the Center for the Greek Language to the Curriculum for Modern Greek Language in use in the Greek schools. Although this comparison concerns curricula of a different nature, it was judged necessary, because students in the schools of the Diaspora following the Curriculum of the Greek schools are prepared for the examinations of the Certificate of Attainment in Greek. Thus, this research is hoped to be helpful for teachers and students in the schools of the Diaspora. Our work hypothesis was that there is one-to-one correspondence between their levels. This hypothesis was only partly verified. The similarities and the differences of the two curricula are indicated and a more complex correspondence between their levels is proposed.

bullet Aπόστολος Tσιάλης
Aξιολόγηση και ποιότητα διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης

Teaching English for academic purposes is a challenging job, demanding from the teacher to keep up high standards of teaching. The process of teaching evaluation with the focus on diagnostic and therapeutic aspects can become a valuable tool for the teacher to maintain such high standards. Thus, end-of-semester evaluation of the course and the teaching process would serve in a twofold way. First, it would inform the teacher whether the course material taught was well-organized and appropriate for the course's aims and second, it would instigate the teacher to reflect upon his practice, acquire expertise by learning in the action environment and in this way contribute to teaching effectiveness and improvement. In view of the above, this paper provides a sample of student evaluation of an English language course taught to 1st year medical students. By means of a questionnaire we obtained feedback on the appropriateness of the teaching material and the performance of the teacher. Evaluation issues such as the validity, purposes and general rules of student evaluation will be addressed and particular emphasis will be put upon the open-ended questions and students' written comments as their interpretation presents an intriguing and challenging task.