The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 16
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Ζωή Γαβριηλίδου
Τάξεις αντικειμένων: ανάλυση του μοντέλου και εφαρμογές κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής ή ως δεύτερης.

Eleni Manolopoulou-Sergi
On the Necessity of Integrating the Motivational Construct in Applied Linguistics

Elisabeth Mela-Athanasopoulou
An Innovative Technique of Summary Writing  

Anthippi Potolia
Les supports multimédias hors ligne au service de l’apprentissage du français: quelles caractéristiques pour quels usages pédagogiques?  

Mania Tsitsa
Traduction : l’équivalence, interprète de la diversité 

Mαρία Φίλου
Eλληνικό πολιτισμικό στοιχείο και συγγραφή διδακτικού εγχειριδίου για το χώρο της Γερμανίας: Mία πρώτη απόπειρα οριοθέτησης και μία πρόταση εφαρμογής  

bullet Ζωή Γαβριηλίδου
Τάξεις αντικειμένων: ανάλυση του μοντέλου και εφαρμογές κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής ή ως δεύτερης.
In this paper I try to investigate how the model of classes of objects (Gross 1994a, b, c) could contribute to research dealing with basic vocabulary and vocabulary teaching. The classes of objects constitute homogenous groups of nouns from a semantico-syntactic point of view, which helps us describe every predicate. Their use in classroom enables us to: a) teach words taking into consideration their paradigmatic and syntagmatic dimension, b) teach vocabulary in an 'economical' way by making the most of the hyperonymy / hyponymy relationship, c) concentrate on different uses of polysemic predicates, d) teach syntax and semantics of the target words simultaneously.


bullet Eleni Manolopoulou-Sergi
On the Necessity of Integrating the Motivational Construct in Applied Linguistics

Το παρόν άρθρο επιχειρηματολογεί υπέρ της αναγκαιότητας να ενσωματωθεί το δόμημα των κινήτρων στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Οι Lamber και Gardner ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τόνισαν τη σημασία των κινήτρων για τη μάθηση μιας δεύτερης γλώσσας (SL), δίνοντας έμφαση στην κοινωνική πλευρά τους. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όμως, οι συζητήσεις γύρω από το δόμημα των κινήτρων για μάθηση μιας ξένης γλώσσας (FL) αποκαλύπτουν αφενός ότι αυτό απαρτίζεται από διάφορα υποδομήματα, αφετέρου ότι παρεμβαίνει αποφασιστικά στη διαδικασία μάθησης της ξένης γλώσσας και δίνει τη δυνατότητα να ερμηνευθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα. Το παρόν άρθρο, βασιζόμενο σε αυτές τις πρόσφατες απόψεις, καταδεικνύει τους λόγους για τους οποίους τα κίνητρα είναι εκ των ουκ άνευ στις συζητήσεις και τους προβληματισμούς της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.


bullet Elisabeth Mela-Athanasopoulou
An Innovative Technique of Summary Writing  
Σύμφωνα με την καινοτόμο τεχνική που προτείνεται σ' αυτό το άρθρο, η συγγραφή περίληψης σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι μια διαδικασία (α) επικοινωνιακή, μια δραστηριότητα που μοιράζεται και συζητιέται μέσα σ' ένα σύνολο, (β) επαναληπτική, με την έννοια ότι ο φοιτητής μπορεί να κινείται μπρος-πίσω στο κείμενο της περίληψης και να την τροποποιεί κατάλληλα, και (γ) μια διαδικασία αυτοκριτικής και αυτοεκτίμησης όπου οι φοιτητές σχολιάζουν και βαθμολογούν την περίληψή τους σαν αναγνώστες πλέον. Περιγράφεται λεπτομερώς πώς εφαρμόστηκε η πειραματική εργασία σε φοιτητές β' εξαμήνου του Αγγλικού Τμήματος.

bullet Anthippi Potolia
Les supports multimédias hors ligne au service de l’apprentissage du français: quelles caractéristiques pour quels usages pédagogiques?  
How are multimedia documents structured? What is their specificity? How relevant are they in language teaching? We will first address these questions by examining a double corpus of CD-Roms specifically designed for the teaching of French as a foreign language and of reference CD-Roms that we consider can also be used to the same end. Then we will examine the case of a few resource centres for the teaching of French as a foreign language outside France and will show which type of pedagogical mediation can make the use of multimedia resources coherent and productive in language teaching.

bullet Mania Tsitsa
Traduction : l’équivalence, interprète de la diversité 
Η ισοδυναμία στη μετάφραση αποτελούσε και αποτελεί αντικείμενο έρευνας και συζητήσεων των μεταφρασεολόγων, των μεταφραστών αλλά και των γλωσσολόγων, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτές απαντήσεις. Σκοπός του άρθρου είναι, με βάση τις θεωρητικές θέσεις και με την παράθεση αριθμού αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων: α) να υπογραμμίσει με εμπειριστική προσέγγιση το ρόλο της ισοδυναμίας που εξαρτάται από το σύστημα και τη δομή των δύο γλωσσών που έρχονται σε επαφή αλλά βρίσκονται και αντιμέτωπες κατά τη μεταφραστική διαδικασία, από το είδος του λόγου και από το είδος του γνωστικού αντικειμένου που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε μεταφραστικής πράξης, από την περίσταση του λόγου, αλλά και από την κατάρτιση, τη δεξιότητα, την ιδεολογία και το ήθος του μεταφραστή και β) να επιδοκιμάσει το σεβασμό και την αποδοχή της ιδιαιτερότητας κάθε γλώσσας-κουλτούρας, γιατί η διαφορά στηρίζει την άρνηση της πολιτιστικής ισοπέδωσης.


bullet Mαρία Φίλου
Eλληνικό πολιτισμικό στοιχείο και συγγραφή διδακτικού εγχειριδίου για το χώρο της Γερμανίας: Mία πρώτη απόπειρα οριοθέτησης και μία πρόταση εφαρμογής  
To be able to write a successful book for the teaching of the Greek language in Germany one has to work deductively: Starting from the universally established profile of the contemporary pupil of a foreign language (i.e. he works mentally, is self-activated in the classroom, aims at professional needs and is a cosmopolitan) we can deduce the "otherness" of the German pupil: His/her native language is Indo-European and synthetic and he/she has a German culture. The aim of the teacher of such a specific pupil is to teach him/her not only the Greek language but to make him/her aware of the Greek culture as well, and enable him/her to cope with both language and culture in his/her everyday communication. This paper first tries to give a definition of the Greek culture as a didactic objective and refers to criteria that can lead to the selection of relevant topics and, secondly gives an example of how the intercultural parameter can support such work.