The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 12
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Ibrahim Al-Fallay
The Relation of Cloze-Testing Procedure to the Skills of EFL

Chryse G. Hatzichristou
Mental Health Consultation Apporaches in Schools:
The Affective Dimension

Aspasia G. Hatzidaki
The size-of-constituent constraint: evidence from Greek-French code-switching

Nατάσα Xριστοδούλου
Σημειωτική και διαφήμιση

Eλένη A. Παπαδάκη
Kριτήρια επιλογής λεξιλογίου: βασικά λεξιλόγια- λίστες συχνοτήτων

Mιχάλης Σετάτος
Παρεμβολή και δανεισμός

Angeliki Psaltou-Joycey
The Teacher of the 21st Century

Maria Valiouli
ESP, Prospective Journalists and Language Awareness

bullet Ibrahim Al-Fallay
The Relation of Cloze-Testing Procedure to the Skills of EFL
Dans cette
étude, nous examinerons la relation entre les tests du "Cloze" et les autres tests des cours assurés au Programe d'Anglais Intensif (IEP) du Centre de la Langue Anglaise au sein de L'Ecole Nationale d'Administration (IPA) en Arabie Saoudite. L'objectif de notre étude est plutôt pratique. Nos résultats et suggestions pourraient être exploiter au sein des cours de l'enseignement de l'Anglais Langue Etrangère. Pour ce faire, nous avons sélectionné 432 étudiants qui représentent trois nivaux différents. Ces derniers devaient remplir les vides du "cloze" que nous avons limités à cinquante. Leur s scores relatifs aux examens de grammaire, lecture, rédaction, orale et audition ont été aussi retenu. Une analyse statistique a été entamée dont les résultats sont en parfait accord avec les recherches précédentes. Nous avons remarqué des relations pertinentes entre les examens du "Cloze" et les autres examens des cours d'Anglais Langue Etrangère. Nous avons aussi remarqué que, dans le cas des étudiants avancés, la relation entre le "Cloze" et les autres tests est plus solide.

bullet Chryse G. Hatzichristou
Mental Health Consultation Apporaches in Schools:
The Affective Dimension

Cette
étude présente les charactéristiques distinctives de la consultation scolaire sur la santé mentale. La consultation scolaire vise à l'amelioration de la santé mentale des élèves en renforçant la compréhension des enseignants vis-à-vis des facteurs, aussi bien psychologiques que sociaux, qui influencent le comportement des enfants. Nous insistons tout particulièrement à l'importance de la relation entre le consultant et le consulté en tant que facteur déterminant de l'efficacité thérapeutique et préventive du consultant. La dimension affective de cette relation consultant-consulté est étudiée à travers quatre approches différentes de consultation en santé mentale. L'accent est mis sur les réactions du consultant concernant l'implication personelle et émotionelle du consulté-enseignant dans le cas où cela est exigé. Les similarités et les différences des quatres approches sont finalement discutées et les résultats sont commentés par rapport à l'efficacité de la consultation scolaire.

bullet Aspasia G. Hatzidaki
The size-of-constituent constraint: evidence from Greek-French code-switching
Το φαινόμενο της εναλλαγής κωδίκων (code-switching), πέρα από τη μελέτη του ως επικοινωνιακής στρατηγικής, αποτελεί αντικείμενο έρευνας και από συντακτική άποψη. Συγκεκριμένα, έχουν προταθεί διάφοροι "περιοριστικοί όροι" (constraints) που υποτίθεται ότι ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο δύο γλωσσικά συστήματα συνδέονται είτε στη βαθιά δομή είτε στη δομή επιφανείας για να σχηματίσουν λέξεις, λεκτικά σύνολα και προτάσεις (βλ. λ.χ. Poplack, 1980). Ένας από αυτούς τους "περιοριστικούς όρους" (''size-of-constituent' constraint, Gumperz & Hernandez-Chavez 1975; Poplack, 1980) κάνει προβλέψεις που αφορούν τη σχέση γλωσσικής ικανότητας του ομιλητή στις δύο γλώσσες και τύπου εναλλαγής κωδίκων. Εδώ παρουσιάζονται εμπειρικά δεδομένα από μια έρευνα της εναλλαγής κωδίκων από γαλλόφωνους νεαρούς Έλληνες στις Βρυξέλλες (Hatzidaki, 1994b), τα οποία εξετάζουν την ισχύ αυτού του "περιοριστικού όρου" για τη συγκεκριμένη γλωσσική κοινότητα και για το ζεύγος γλωσσών ελληνικά-γαλλικά.


bullet Nατάσα Xριστοδούλου
Σημειωτική και διαφήμιση
This project "Semiotics and Advertisement" was undertaken with the supervision of Prof. A.-F. Lagopoulos, in the context of a post-graduate course in Aristotle University of Thessaloniki. The aim of this paper is a semiotic analysis of 3 advertisement for "COOPER" cigarettes that were published in the daily press during November 1995. Production and consumation of the advertisement were analysed. Production of the advertisement is based on the aims of the advertising company "SINEDIA" responsible for the "SEKAP" cigarette company and on the iconogram description. Consumation (reception) is based on a questionnaire for the collection of data on how the consumers "read" this advertisement. The conclusion of this analysis is a product of comparison between the aims of the company and the results of the questionnaire.


bullet Eλένη A. Παπαδάκη
Kριτήρια επιλογής λεξιλογίου: βασικά λεξιλόγια- λίστες συχνοτήτων
One of the most important decisions we have to make in teaching a foreign language is which words and which meanings should be taught first. The purpose of this paper is to present the criteria of vocabulary selection and also to offer a brief report on the literature on Basic Vocabulary and Frequency Lists, mainly in Italian as well as other languages. Basic Vocabulary is the number of words which refer to the most common meanings and which are substantial for basic communication. Frequency List is a count of the total numbers of occurrences of linguistic items in a language corpus.

bullet Mιχάλης Σετάτος
Παρεμβολή και δανεισμός
This paper attempts to give a general view of the two linguistic terms interference and borrowing (meaning and uses, point of view of speaker and hearer, necessity of interference, forms of borrowing, discrimination between interference and borrowing). In particular, regarding borrowing the following subjects are briefly discussed: causes, functions and results, conditions, linguistic forms, morphology and syntax, semantics, pragmatics, appreciation.

bullet Angeliki Psaltou-Joycey
The Teacher of the 21st Century
Λίγα μόλις χρόνια πριν από την έλευση του 21ου αιώνα όλους μας κατέχει η προσμονή αλλά και η αγωνία σχετικά με τις επαγγελματικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το ρόλο που καλούμαστε να αναλάβουμε ως καθηγητές/τριες ξένων γλωσσών στο σύγχρονο κόσμο της ταχύρυθμης απόκτησης γνώσεων και της τεχνολογικής κυριαρχίας. Στα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν επιτελεσθεί σημαντικές αλλαγές στον τομέα της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών, οι οποίες έχουν επηρεάσει τη νοοτροπία μας, τον τρόπο διδασκαλίας μας και τις σχέσεις μας με τους/τις μαθητές/τριες. Μέσα από μια σύντομη ανασκόπηση αυτών των αλλαγών, το άρθρο επιχειρεί να περιγράψει τον/την καθηγητή/τρια του μέλλοντος προσπαθώντας να καθορίσει τους νέους στόχους και ρόλους που θα πρέπει να υποδυθεί ανταποκρινόμενος/η στις απαιτήσεις των καιρών και των σύγχρονων μαθητών/τριών.

bullet Maria Valiouli
ESP, Prospective Journalists and Language Awareness
Η διδασκαλία της αγγλικής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, επειδή οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος που επιλέγουν την αγγλική ως ξένη γλώσσα τη γνωρίζουν πολύ καλά, μια και η ξένη γλώσσα αποτελεί μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία διαγωνίζονται κατά τις εισαγωγικές τους εξετάσεις. Έτσι, τα μαθήματα της αγγλικής που προσφέρει το Τμήμα σχεδιάστηκαν με στόχο την ανάπτυξη της γλωσσικής συνείδησης των φοιτητών/φοιτητριών, έτσι ώστε να γίνουν ικανοί/ικανές στο να επιλέγουν συνειδητά το είδος της γλώσσας που απαιτείται στις διάφορες περιοχές άσκησης του μελλοντικού τους επαγγέλματος. Η συγκεκριμένη εργασία, λοιπόν, στοχεύει στο να καταδείξει την ορθότητα του σχεδιασμού των παραπάνω μαθημάτων.