The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 11
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Angeliki Athanasiadou
The Category of Question

Eleni Kasapi - Evripides Siderides
Foreign Language Learning in the English Department of the Aristotle University:
Aspects of Vocabulary Teaching in Italian Courses

Παράσχος Mπερμπέρογλου
Tα κυριότερα σημεία της διατριβής μου για τα διαπολιτισμικά κείμενα στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας

Angeliki Psaltou-Joycey
Strategy Use in Caretaker-Child Interactions

Tριανταφυλλιά Σαραφίδου
H συμβολή της ανάλυσης του λόγου στη διδακτική της ξένης επιστημονικής γλώσσας:
συγκριτική παρουσίαση της γαλλικής και της ελληνικής περίπτωσης

Διονύσιος Tάνης
Mερικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη
διδασκαλία της σε αγγλόφωνο γλωσσικό περιβάλλον. Mια εμπειρία από τη διδασκαλία της ελληνικής στην Aυστραλία

Sarah Thomas
Reporting and Evaluation in Scientific Research Articles

bullet Angeliki Athanasiadou
The Category of Question

Στην εργασία αυτή επιχειρείται ο χαρακτηρισμός των ερωτήσεων ερωτηματικής μορφής προκειμένου να οργανωθεί ένα γνωστικό μοντέλο των αναγκών των ομιλητών κατά τη διατύπωσή τους. Συζητούνται τρεις βασικοί τύποι της κατηγορίας των ερωτήσεων από τους οποίους προκύπτουν και συνδέονται άλλοι λιγότερο βασικοί τύποι. Διαπιστώνεται ότι οι ερωτήσεις αποτελούν μια αρκετά σύνθετη κατηγορία επικοινωνιακών λειτουργιών. Προκειμένου να αναγνωρισθεί το είδος του δεσμού μεταξύ των βασικών αλλά και των περιφερειακών τύπων ερωτήσεων προτείνεται ένα θεωρητικό μοντέλο κατηγοριοποίησής τους.

bullet Eleni Kasapi - Evripides Siderides
Foreign Language Learning in the English Department of the Aristotle University:
Aspects of Vocabulary Teaching in Italian Courses

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο προπτυχιακό του πρόγραμμα. Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει και να κατοχυρώσει τέσσερα επίπεδα ξένης γλώσσας (γαλλικά/γερμανικά/ιταλικά). Πεντακόσιοι περίπου φοιτητές ανά εξάμηνο, επιλέγουν τα τέσσερα επίπεδα ιταλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση της επίδοσής τους γίνεται ύστερα από γραπτές εξετάσεις, οι οποίες επικεντρώνονται περισσότερο στην μέτρηση της ικανότητας κατανόησης και λιγότερο στην αξιολόγηση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου. Η επιλογή του διδακτικού υλικού γίνεται βάσει ανάλυσης αναγκών των φοιτητών και συχνά κρίνονται απαραίτητες ορισμένες αλλαγές στα κείμενα, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σχετικότητα και αξιοποίησή τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ασκήσεων λεξιλογίου γιατί ελέγχει και προσδιορίζει με την ανθρωπολογική έννοια του όρου την εξοικείωση του σπουδαστή με τον καθημερινό πολιτισμό έτσι όπως αυτός περιγράφεται μέσω του διδακτικού υλικού.

bullet Παράσχος Mπερμπέρογλου
Tα κυριότερα σημεία της διατριβής μου για τα διαπολιτισμικά κείμενα στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας

Der vorliegende Aufsatz untersucht, inviefern Mgrationstexte im DaF-Unterricht Verwendung finden können. Aus einer an der Universität Thessaloniki erstellten Textsammlung wurden Texte ausgewählt, und anhand ihrer Schuler interviewt. Die in der Vorstudie festgestellte Motivation zum Arbeiten mit Migrations-texten wurde während der Erprobung des hier vorgestellten Unterrichtsmodells am Goethe-Institut Thessaloniki bestätigt. Sichgleichsetzen mit dem Inhalt der Texte und eigener, innerer Antrieb, der sich in der Ausdrucksweise und in der Gestik der Schüler widerspiegelt, zählen zu dem wichtigsten Ergebnissen, die sich herauskristallisierten. Schüler, die mit Migrationstexten arbeiten, eignen sich über ihr sprachliches Wissen hinaus umfangreiche Kenntwisse über die eigene und fremde Kulturen an. Sie gelomgen somit zu einer Auseinandersetzung mit der Frage kultureller Indentität.


bullet Angeliki Psaltou-Joycey
Strategy Use in Caretaker-Child Interactions

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να ερευνήσει τις στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας που εφαρμόζονται σε συνομιλίες ανάμεσα σε ενήλικες και παιδιά προσχολικής ηλικίας που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο εκμάθησης της μητρικής τους γλώσσας (ελληνικής). Σε μικρότερη έκταση γίνεται απόπειρα διερεύνησης παρόμοιων στρατηγικών και κατά τη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικής). Η έρευνα επικεντρώνεται στις στρατηγικές που επιλέγονται από τα παιδιά για την απόκτηση, απομνημόνευση και ανάκληση λεξιλογίου, αλλά και από τους ενήλικες στην προσπάθειά τους να διευκολύνουν τα παιδιά στις παραπάνω διαδικασίες.


bullet Tριανταφυλλιά Σαραφίδου
H συμβολή της ανάλυσης του λόγου στη διδακτική της ξένης επιστημονικής γλώσσας:
συγκριτική παρουσίαση της γαλλικής και της ελληνικής περίπτωσης
Dans cet article on propose une approche du français scientifique langue étrangère. On étudie les variations des discours scientifiques suivant les différentes opérations discursives en mettant en évidence des éléments grammaticaux et lexicaux privilégiés et récurrents. La démarche méthodologique consiste à isoler deux grands types de discours, le discours interactif caractérisé par les marques linguistiques de l'implication de l'émetteur et par les interrelations entre l'émetteur et le récepteur et le discours expositif caractérisé surtout par l'effacement des énonciateurs. Ce dernier est destiné à la communication spécialisée qui vise à décrire, c'est-à-dire à faire savoir. Notre démarche consiste aussi à regrouper les éléments linguistiques de ces types de discours par catégories et à les présenter sous forme de listes non exhaustives mais privilégiant les formes les plus fréquentes. Ces éléments pourront servir de "matière première" d'exercices conçus par l'enseignant de français. Par ailleurs, les marques linguistiques, qui mettent en place la distinction des discours scientifiques proposée, constituent un facteur important pour l'efficacité de notre choix pédagogique, dans ce sens qu'ils fondent la comparaison du système de la langue de départ des apprenants (le grec) et de la langue-but, le français. Notre analyse expose ces marques de façon à faire paraître les similitudes ou bien les différences et les manques d'analogies entre les deux systèmes. L'objectif de cet article est donc de fournir une aide à l'enseignant avant la situation de classe afin de nourrir la réflexion prépédagogique.

bullet Διονύσιος Tάνης
Mερικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη
διδασκαλία της σε αγγλόφωνο γλωσσικό περιβάλλον. Mια εμπειρία από τη διδασκαλία της ελληνικής στην Aυστραλία
In a class of students of English language background the teacher of Greek could emphasize some aspects of Modern Greek, which can, possibly, help the learning process. The long language tradition of the Greek language can be a strong motive for the students, since Greek is the oldest European language, confirmed in written form at least since 750 B.C. Another aspect of MG is its flexibility in the construction of sentences, as well as in word infexion. Unquestionably a lot of Greek words, prefixes, suffixes, etc. have passed to English, especially in the terminology of sciences, medicine, arts, etc. Aspects of the MG which can be emphasized in a class with students of English background, who learn Greek as a second or foreign language, relate to word production, e.g. diminutive words, the agent suffixes, the patronymic suffixes, the great number of the compound words and the possibility of forming new compound words.

bullet Sarah Thomas
Reporting and Evaluation in Scientific Research Articles

Dans cette etude, on examine le genre de l'article de recherches scientifiques du point de vue d'une tentative reciproque entre la'auteur et le lecteur. L'un des elements essentials chez l'article de recherches c'est la citation. Cette etude evalue la pretention selon laquelle la citation prevoit de l'evaluation dans ce genre. Les notions qui proviennent de l'analyse du discours (et leurs fonctions) typiquement associees à ces citations sont examinees d'abord. Ensuite, on considere les choux du temps chez les citations et leur signification dans le discours. À la fin, on analyse les differentes sortes de verbes utilises dans les citations.