Organizing Committee

 1. Angeliki Psaltou-Joycey
   
 2. Marina Mattheoudakis
   
 3. Eleni Agathopoulou
   
 4. Vassilia Kazamia
   
 5. Anastasios Tsangalidis
   
 6. Maria Moumtzi
   
 7. Evangelia Moussouri