Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο στα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, ώστε να αποκτηθεί σύνθετη και εξειδικευμένη γνώση που θα οδηγεί (α) σε αυτοδύναμη έρευνα, (β) σε επαγγελματικά στελέχη με δυνατότητα παροχής εξειδικευμένου έργου υψηλής ποιότητας.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο στη θεωρητική γλωσσολογία, ώστε να αποκτηθεί σύνθετη και εξειδικευμένη γνώση που θα οδηγεί σε αυτοδύναμη έρευνα σύνθετων γλωσσολογικών προβλημάτων. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση του ΜΔΕ έχει 4 μαθήματα κορμού που καλύπτουν κύριες γνωστικές περιοχές της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Τα μαθήματα κορμού περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Θεμελιώδεις Αρχές της Γλωσσολογίας, Συντακτική Θεωρία, Φωνητική-Φωνολογία, Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. Πέραν των μαθημάτων κορμού οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ποικιλία επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες του Τομέα αλλά και με τις ίδιες τις επιλογές των φοιτητών/τριών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ανά διετία μεταξύ 1 Απριλίου και 15 Μαΐου στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στον 3ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή, προσωπικά ή ταχυδρομικά.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας

To μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης γλώσσας στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη γλωσσική διδασκαλία. Συγκεκριμένα, στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος αυτού να διερευνήσουν και να εξετάσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης καθώς επίσης και τη σημασία τους για τη γλωσσική διδασκαλία. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα με διδακτική εμπειρία και τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκμάθησης και διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση του ΜΔΕ έχει 4 μαθήματα κορμού που καλύπτουν τις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς, Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας, Ερευνητικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Εκμάθηση και Διδασκαλία Δεξιοτήτων. Πέραν των μαθημάτων κορμού οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ποικιλία επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες του Τομέα αλλά και με τις ίδιες τις επιλογές των φοιτητών/τριών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ανά διετία μεταξύ 1 Απριλίου και 15 Μαΐου στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στον 3ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή, προσωπικά ή ταχυδρομικά.

Κριτήρια αξιολόγησης

 

Post Graduate Studies in Anglophone Literatures and Cultures

This MA programme offers an in-depth and theoretically informed study of selected topics in Anglophone literatures and cultures. The programme aims:

Further to the above specialized knowledge, the MA programme offers its students the opportunity to learn and improve adaptable skills that can be used in a variety of future careers. Such skills are:

 

Περιγραφές διδασκόμενων μαθημάτων

Βρείτε στον πίνακα που ακολουθεί τις αναλυτικές περιγραφές των διδασκόμενων μαθημάτων όπως αυτές εμφανίζονται στη δικτυακή τοποθεσία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ.