Λογ 590 Λογοτεχνική Θεωρία και Κριτική

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.