Γλ3-567 Διδασκαλία του Γραπτού Λόγου (ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης κειμένων και γραπτού λόγου)

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.