Γλ3-566 Διδασκαλία του Προφορικού Λόγου (ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου και ομιλίας)

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.