Γλ4-595 Κριτική ανάλυση λόγου

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Παρόλο που όλα τα επίπεδα γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία) συνεισφέρουν στη δημιουργία του νοήματος, η γλωσσική ερμηνεία υπερβαίνει αυτά τα επίπεδα, δηλαδή το κωδικοποιημένο νόημα. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να υπερβεί το γλωσσικό επίπεδο ανάλυσης και να εξερευνήσει το νόημα των κειμένων και του λόγου ως κοινωνικές δομές. Δηλαδή, θα εστιάσει στο ‘κρυφό’ νόημα των κειμένων που συχνά παράγει ιδεολογία σχεδόν λαθραία αφού οι αποδέκτες κειμένων δεν είμαστε πάντα σε θέση να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τέτοια ιδεολογικά συμπλέγματα. Στο μάθημα αυτό θα υιοθετήσουμε την κριτική ανάλυση που σκοπό έχει να αποξενώσει το κείμενο από τον αποδέκτη ώστε να εμφανιστούν και να προσδιοριστούν αυτά τα συμπλέγματα. Επίσης, θα προσέξουμε την πολυτροπικότητα των κειμένων που χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως στην δημιουργία νοήματος και ιδεολογίας.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.