Γλ4-555 Ψυχογλωσσολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι η θέση της γλώσσας στο ανθρώπινο γνωσιακό σύστημα, η ανάπτυξη της γλώσσας σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά και οι αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Ορισμένες ιδιότητες της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης παρουσιάζονται με βάση την χρονική σειρά εμφάνισής τους: προ-λεκτικό στάδιο (από τη γέννηση μέχρι και το τέλος του πρώτου έτους), ανάπτυξη λεξιλογίου (από 12 μηνών) και συντακτική ανάπτυξη (από 18 μηνών). Η μελέτη της συντακτικής ανάπτυξης επικεντρώνεται στο πρώιμο στάδιο, δηλαδή στην εμφάνιση και κατάκτηση των λειτουργικών κατηγοριών και σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο, δηλαδή το στάδιο της σύνθετης σύνταξης. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία ελέγχεται και σε παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή καθώς και σε παιδιά με άλλες διαταραχές επικοινωνίας.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.