Γλ4-593 Μέθοδοι έρευνας στην γλωσσολογία

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Στο μάθημα γίνεται μία εκτενής ανασκόπηση της ερευνητικής μεθοδολογίας στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Εξετάζονται και αναλύονται οι διάφοροι μέθοδοι έρευνας (ερωτηματολόγια, παρατήρηση, συνέντευξη, πείραμα κτλ) καθώς και τα είδη έρευνας (ποσοτική-ποιοτική) με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Περιγράφονται όλα τα βήματα που αφορούν στην διεξαγωγή μιας έρευνας από τον σχεδιασμό και τη συλλογή πληροφοριών και πηγών μέχρι την εφαρμογή της έρευνας και την καταγραφή-συζήτηση των αποτελεσμάτων. Οι φοιτητές επίσης, αναπτύσσουν γνώσεις όσον αφορά την αξιολόγηση δημοσιευμένων ερευνών και στο μάθημα περιλαμβάνονται πρακτικές στατιστικής ανάλυσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει απαραίτητες δεξιότητες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή έρευνας στο χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.