Γλ3-578 Μέτρηση της επίδοσης στη δεύτερη γλώσσα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Στόχος των μαθημάτων είναι: •να περιγράψουν και να τονίσουν τη δύναμη και τη χρήση των γλωσσικών δοκιμασιών •να παρουσιάσουν στους φοιτητές τους γενικούς σκοπούς των διάφορων μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της γλωσσικής επίδοσης στη δεύτερη γλώσσα. Ειδικότερα, παρουσιάζονται: •τα κύρια χαρακτηριστικά των σωστών παιδαγωγικών μετρήσεων και η διαδικασία που ακολουθείται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας δοκιμασίας σύμφωνα με το σκοπό που εξυπηρετεί και τις σύγχρονες θεωρίες μέτρησης της επίδοσης, •η χρήση των δοκιμασιών ως εργαλεία για έρευνα μέσω σχετικών πειραματικών μεθόδων και των κατάλληλων στατιστικών τεχνικών, •οι αρχές και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των δοκιμασιών (ανάλυση εξεταστικών ερωτημάτων, βαθμός δυσκολίας, επίπεδο διακριτότητας, αξιολιόγηση παραπλανητών κτλ.), •η ερμηνεία των βαθμολογικών αποτελεσμάτων καθώς και η ερμηνεία και η χρήση των στατιστικών αποτελεσμάτων και •η έννοια της αυτοαξιολόγησης.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.