Γλ3-576 Εκμάθηση και Διδασκαλία Δεξιοτήτων

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στις τέσσερις κυρίες γλωσσικές δεξιότητες και στον ρολό που διαδραματίζουν στη γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται εκτενής αναφορά στην εξέλιξη της ερευνάς, στις τεχνικές και στρατηγικές τις οποίες πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές καθώς και σε πρακτικές εφαρμογές που καταδεικνύουν πως μπορούν να ενσωματωθούν οι δεξιότητες ώστε να αναπτυχτεί επαρκώς η επικοινωνιακή ικανότητά τους. Η πορεία του μαθήματος αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους καθηγητές-φοιτητές να κατανοήσουν πώς αναπτύσσεται καλύτερα η κάθε δεξιότητα ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές στη διδασκαλία τους.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.