Γλ3-570 Εκμάθηση δεύτερης / ξένης γλώσσας

Περιγραφή

Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται κεντρικά ζητήματα σχετικά με την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2). Ενδεικτικά, συζητούνται τα παρακάτω: ο ρόλος της ηλικίας της/του μαθήτριας/ητή, η επίδραση του γλωσσικού εισαγόμενου, διάκριση μεταξύ εκμάθησης και απόκτησης Γ2, επίδραση της ανατροφοδότησης στα λάθη της/του μαθήτριας/ητή, σύνδεση μεταξύ σύγχρονων θεωριών εκμάθησης δεύτερης/ξένης γλώσσας και διδακτικής πράξης, ο ρόλος της μητρικής γλώσσας, η φύση της διαγλώσσας, διγλωσσία και πολυγλωσσία, επίδραση των ατομικών διαφορών των μαθητριών/ητών στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.