Γλ3-564 Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αναλύσει τις διάφορες όψεις της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και να τις ερμηνεύσει μέσα από τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται σύγχρονες έρευνες στο χώρο της εκμάθησης και διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Οι φοιτητές/ήτριες θα εκτεθούν σε δεδομένα και ευρήματα των ερευνών αυτών με στόχο να αναλύσουν τη σημασία τους για το χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/ήτριες ως προς τα παρακάτω: •Να εμβαθύνουν στις γλωσσολογικές θεωρίες και έρευνες σχετικά με την εκμάθηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας •Να κατανοήσουν τις σύγχρονες έρευνες στην απόκτηση της Γ2 μέσω διδασκαλίας και •Να αναπτύξουν την ικανότητα να αξιολογήσουν τη σημασία των ερευνών αυτών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.