Γλ2-526 Θέματα Σύνταξης της Τροπικότητας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Οι κατηγορίες του Χρόνου, της Όψης και της Τροπικότητας εμπλέκονται συχνά σε αναλύσεις μορφολογικές, συντακτικές, σημασιολογικές, τυπολογικές (συμπεριλαμβανομένης και της γραμματικοποίησης) και είναι γνωστό ότι διαπλέκονται με προβλέψιμους τρόπους. Το μάθημα εξετάζει διάφορα ζητήματα σχετικά με τη διαγλωσσική περιγραφή των συστημάτων Χ-Ο-Τ με έμφαση στις συντακτικές ιδιότητες των αντίστοιχων κατηγοριών στην αγγλική και σε άλλες γλώσσες. Τα κυριότερα ερωτήματα που θα τεθούν αφορούν: •τις ασυμμετρίες που παρατηρούνται μεταξύ τυπικών και λειτουργικών διακρίσεων? •τη φύση των συγκεκριμένων και των υπερκείμενων κατηγοριών Χ-Ο-Τ, συμπεριλαμβανομένης της ‘συντακτικής συνάφειάς’ τους? •το συγκεκριμένο συντακτικό επίπεδο με το οποίο οι διάφορες κατηγορίες Χ-Ο-Τ παρουσιάζουν συνάφεια (π.χ. το πεδίο της ΡΦ, της ΚΛΦ ή της ΣΔΦ)? •διάφορες προσεγγίσεις στη διαγλωσσική συγκρισιμότητα και τη δυνατότητα εντοπισμού καθολικών κατηγοριών στο πεδίο Χ-Ο-Τ.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.