Γλ2-590 Μορφολογική Θεωρία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τις πιο πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις στη Μορφολογία στα πλαίσια τηε Γενετικής Γραμματικής. Με αφετηρία την επισκόπηση μορφολογικών μοντέλων και ανταγωνιστικών θεωριών όσον αφορά τη θέση της Μορφολογίας στη Γλωσσολογική θεωρία, γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια ανασκόπηση των σύγχρονων μορφολογικών απόψεων και συζητήσεων, όπως λ.χ. σχέσεις της Μορφολογίας με τη Φωνολογία ή Μορφολογίας και Σύνταξης, Σημασιολογίας κλπ. Επίσης θέματα όπως Μορφολογία και Ψυχογλωσσολογία, π.χ. σε ποιο βαθμό η μορφολογική δομή της λέξης θα παίξει ρόλο όσον αφορά την αντίληψη της έννοιας της λέξης και της παραγωγής της, θα συμπεριληφθούν στο εν λόγω μάθημα. Τέλος, η σχέση ανάμεσα στην Κλίση και Παραγωγή καθώς επίσης και φαινόμενα όπως η Σύνθεση, τα εγκλιτικά μορφήματα και παρενθετικά παράδοξα θα ερευνηθούν διεξοδικά. Το μάθημα δεν προϋποθέτει απαραίτητα ειδικές γνώσεις στη Μορφολογία. Όμως προτείνεται οι φοιτητές/-τριες να έχουν παρακολουθήσει το εισαγωγικό προπτυχιακό μάθημα Γλ2-220 Εισαγωγή στη Μορφολογία. Όριο λέξεων 150-200 Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από το γενικό αντικειμενικό στόχο του μαθήματος (α) τις προαπαιτήσεις του (εφόσον δεν πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα) και (β) τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (κατά προτίμηση υπό τύπο κουκκίδων)

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.