Γλ2-523 Γλωσσολογικές Θεωρίες

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες τυπικές/φορμαλιστικές και λειτουργικές προσεγγίσεις της γλωσσικής μεταβολής. Το μάθημα εξετάζει αν οι γλωσσολογικές θεωρίες μπορούν να επιτύχουν ανάλυση της γλωσσικής μεταβολής. Έμφαση δίνεται στη σημασία της καθοδηγούμενης από τα δεδομένα (data-driven) έρευνας, ενώ εξετάζονται ακόμη τα πρότυπα της Γραμματικοποίησης και των Αρχών και Παραμέτρων. Διερευνώνται μερικά από τα κεντρικά προβλήματα στη γλωσσολογική θεωρία και τη γλωσσική μεταβολή: συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη της γλωσσικής μεταβολής σε σχέση με την ερμηνεία της δομής και της λειτουργίας γενικότερα της Γλώσσας, ο ρόλος της απόκτησης της Γ1 στην «εσωτερική» μεταβολή, γλωσσική επαφή και ο ρόλος της απόκτησης της Γ2 (η επαφή ως αιτία της γλωσσικής μεταβολής, μηχανισμοί μεταβολών λόγω γλωσσικής επαφής), το πρόβλημα της μετάβασης. Το μάθημα διερευνά επίσης πώς οι ποσοτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται σε ιστορικά σώματα κειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρούμε την πορεία της γλωσσικής μεταβολής. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα, έμφαση δίνεται στη χρήση της μεθόδου της «λογιστικής παλινδρόμησης» (logistic regression).

Θέματα:

Α. Προσεγγίσεις της γλωσσικής μεταβολής:

-Χρησιμοποιώντας σώματα κειμένων, παραδείγματα από κείμενα και στατιστικά δεδομένα για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για γλώσσες χωρίς ζώντες φυσικούς ομιλητές

-Ανταγωνισμός γραμματικών έναντι ποικιλίας στην ίδια γραμματική

Β. Η διεπίδραση της απόκτησης της Γ1 και της Γ2 με τη γλωσσική μεταβολή:

-(i) η απόκτηση της Γ1 ως αιτία γλωσσικών μεταβολών

-(ii) γλωσσική επαφή και απόκτηση της Γ2

-Μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων: (1) to-απαρέμφατο στην ιστορία της Αγγλικής· (2) τροπικά ρήματα της Αγγλικής 

-Γραμματικοποίηση

Γ. Ποικιλία και Μεταβολή

-Η γλωσσική μεταβολή ως ένα δυναμικό σύστημα

-Παράμετροι συντακτικής ποικιλίας (ανάμεσα σε συσχετιζόμενες γλώσσες ή διαλέκτους)

-Η καταγωγή και η εξέλιξη της Γλώσσας

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

           εξοικείωση με τις βασικές εξελίξεις στον τομέα της Θεωρίας της Γλωσσικής Μεταβολής· κριτική αξιολόγηση της χρησιμότητας των σύγχρονων θεωρητικών προτύπων·

           ικανότητα εφαρμογής μεθόδων της Ιστορικής Γλωσσολογίας σε γλωσσικά δεδομένα· ανάπτυξη προβληματισμού σε σχέση με θέματα μεθοδολογίας στη διαχρονική γλωσσολογική μελέτη· ανάλυση και σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων για ανάπτυξη ανεξάρτητης κρίσης·

           ικανότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας· διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων/φαινομένων με στόχο την ανεύρεση γλωσσολογικών τομέων που ενδιαφέρουν τον φοιτητή για τη δική του γλωσσολογική έρευνα.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική ερευνητική εργασία και προαιρετικές ασκήσεις.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.