Γλ2-520 Θεμελιώδεις Αρχές της Γλωσσολογίας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το πεδίο του μαθήματος αυτού είναι αρκετά διευρυμένο, καθώς θα ασχοληθεί με πλέον ουσιαστικά και βασικά θέματα της γλωσσολογίας. Σκοπός του είναι να εξερευνήσει τις πλέον θεμελιώδεις αρχές (κυριολεκτικά και μεταφορικά) και διάφορες θεωρίες του νοήματος στη γλώσσα, εντοπίζοντας τη γένεσή τους και παρακολουθώντας την εξέλιξή τους όπως αυτές εκφράζονται σε σύγχρονες απόψεις της γλωσσολογικής θεωρίας του νοήματος. Θεμελιώδη θέματα που θα εξετασθούν θα συμπεριλαμβάνουν ονομασία, αναφορικές θεωρίες, εικονικές θεωρίες νοήματος, λογική αλήθεια, αρχές συνθετότητας, θεωρίες χρήσης, αλλά και τις έννοιες της προϋπόθεσης, συνεπαγωγής, προθετικότητα, γλώσσα ως πράξη, κλπ. Θα γίνει σύνδεση αυτών των θεμάτων με σύγχρονες αντιλήψεις στον τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας, καθώς αυτές οι αρχές τις έχουν διαμορφώσει. Θα επιχειρηθεί σύνδεση μεταξύ θεωρίας και εφαρμογής, όπως, π.χ., στην περίπτωση της αντίληψης του νοήματος από τον ύστερο Wittgenstein και της γλωσσικής διδασκαλίας.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.