Γλ4-557 Ψυχογλωσσολογία: θεωρίες εκμάθησης δεύτερης γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει την εκμάθηση/απόκτηση δεύτερης γλώσσας (Γ2) στο πλαίσιο της γενετικής γραμματικής (Chomsky 1981, 1986, 1995). Διερευνάται αν η Γ2 περιορίζεται από τις αρχές της έμφυτης Καθολικής Γραμματικής και αν υπάρχει δυνατότητα επαναρύθμισης των παραμέτρων στη Γ2. Η συζήτηση στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα σχετικά με διάφορες γλωσσικές περιοχές: κλιτική μορφολογία, άρθρα, παράμετρος μετακίνησης ρημάτων (αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις, επιρρήματα), παράμετρος κενού υποκείμενου, ανεργαστικά και αναιτιατικά κατηγορήματα. Επιπλέον διερευνάται η φύση της διαφοράς μεταξύ ομαλής και ανώμαλής μορφολογίας στο νοητικό λεξικό της Γ2. Τα παραπάνω συζητούνται σε σχέση με τα διάφορα στάδια ανάπτυξης της Γ2 (αρχικό, ενδιάμεσο και προχωρημένο στάδιο ). Προαπαιτούμενα μαθήματα: Αν και βασική γνώση σύνταξης βοηθά στην κατανόηση των παραπάνω, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή του μαθήματος.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.