Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 21/12/2017  Από: Δημητρακοπούλου Μαρία
Τίτλος: Γλ3-456: Κατάθεση φακέλου υλικού

Οι φοιτητές/φοιτήτριες της Πρακτικής Άσκησης (Γλ3-456) που επιβλέπω, δηλαδή των ομάδων 1,2,3,4,5,13 και 33, πρέπει να  καταθέσετε τους φακέλους υλικού σας (portfolios) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimitm@enl.auth.gr ή ιδιοχείρως (σε CD ή USB disk) στις ώρες γραφείου μου μέχρι και τις 15/01/2018.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις