Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 14/12/2017  Από: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος
Τίτλος: Κατ'εξαίρεση εξέταση του μαθήματος Γλ2-101Y Μορφολογία-Σύνταξη: 8/2/2018

The examination will take place on Thursday 8 February 2018, 13.30-16.00, in room 111.

Students who have registered for this exam are kindly requested to please consult the materials suggested below AND let me know whether they do intend to take the exam.Suggested Readings

Booij, Geert. 2005/2007. The Grammar of Words: An Introduction to Morphology. (1st or 2nd edition). Oxford University Press. Chapters 1 and 2.

Fromkin, Victoria, Robert Rodman & Nina Hyams. 2003/2007/2011. An Introduction to Language. (7th, 8th or 9th edition). Chapters: “Morphology: The Words of Language” and “Syntax: The Sentence Patterns of Language”.

Haegeman, Liliane. 2006. Thinking Syntactically: A Guide to Argumentation and Analysis. Blackwell Publishing. Chapter 2.

Yule, George. 2010-2017. The Study of Language. (4th, 5th or 6th Edition). Cambridge University Press. Chapters: 5. Word-formation; 6. Morphology; 7. Grammar; 8. Syntax.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις